Propuneri de lege ferenda în materia insolvenței

Articolul „ Propuneri de lege ferenda în materia insolvenței ” este parte a unei lucrări de licență

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

1. Se impune punerea de acord a art. 1 alin. 1 pct. 2 şi 3 cu Legea nr. 1/2005, în sensul includerii în domeniul de reglementare al Legii insolvenţei numai a societăţilor cooperative, cu abrogarea pct. 3 din art. 1 alin. 1.
2. Considerăm că se impune reformularea textului art. 1 alin. 2 lit. a), forma corectă fiind: persoanele fizice autorizate, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, membrii întreprinderii familiale.
3. Se impune reformularea art. 1 alin. 2 lit. e) astfel: persoanele juridice enumerate la alin. 1, dizolvate anterior formulării cererii introductive.
4. Se impune modificarea art. 3 pct. 3 astfel: procedura colectivă este procedura în care creditorii îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanţelor lor, în modalităţile prevăzute de prezenta lege.
5. Propunem armonizarea dispoziţiilor art. 3 pct. 8 cu art. 66 alin. 3 şi art. 15 alin. 2 şi redefinirea noţiunii de „creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei” – acel creditor care a înregistrat o cerere de admitere a creanţei, necontestată (ce îi conferă dreptul, până la momentul întocmirii şi afişării tabelului definitiv al creanţelor, de a participa în adunarea creditorilor şi a vota în cadrul acesteia în probleme specifice până la această dată, precum şi de a contesta tabelul preliminar al creanţelor), precum şi acel creditor căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanţei sale pe tabelul definitiv al creanţelor contra debitorului (ce îi conferă dreptul de a participa şi de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege).
6. Se impune modificarea art. 3 pct. 9 în sensul redefmirii noţiunii de creanţe garantate: creanţele persoanelor care beneficiază de o garanţie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garantat, faţă de persoanele beneficiare ale garanţiilor reale, precum şi creanţele creditorilor care au privilegii însoţite de un drept de retenţie asupra unor bunuri din averea debitorului, constituite în condiţiile Codului civil.
7. Se impune redefinirea noţiunii de tabel preliminar de creanţe din art. 3 pct. 16 astfel: tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele născute înainte de data deschiderii procedurii, curente, scadente sau nescadente, sub condiţie, litigioase sau nelitigioase, atât cele declarate, cât şi cele ce se înscriu din oficiu. în tabel vor fi menţionate: suma solicitată de către creditor, suma acceptată de administratorul judiciar, suma contestată de acesta, cu motivul contestării, rangul de preferinţă şi garanţiile constituite. în cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra şi creanţele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul intrării în faliment.
8. Se impune redefinirea noţiunii de tabel definitiv de creanţe din art. 3 pct. 17 astfel: tabelul definitiv de creanţe cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu prevederile art. 73, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor. în cazul procedurii simplificate, tabelul definitiv cuprinde, pe lângă creanţele născute anterior deschiderii procedurii, şi creanţele născute în perioada de observaţie, ce au fost admise la masa pasivă. în tabel vor fi menţionate: suma solicitată, suma admisă, rangul de preferinţă al creanţei şi garanţiile constituite.