Lucrare de licență: Partajul, analiză teoretică și practică

Cuprinsul lucrării de diplomă

 

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. PARTAJUL ÎN NOUL COD CIVIL 6
1.1. Noțiune 6
1.2. Felurile partajului 7
1.3. Suspendarea partajului 8
1.4. Reguli privitoare la partaj 10
1.4.1. Reguli privitoare la modul de împărțire 10
1.4.2. Împărțeala părților comune ale clădirilor 12
1.4.3. Condiții speciale privind capacitatea de exercițiu 12
1.4.4. Inadmisibilitatea partajului în cazul uzucapiunii 14
CAPITOLUL II. ASPECTE PARTICULARE ALE PARTAJULUI 15
2.1. Opozabilitatea unor acte juridice 15
2.2. Garanția pentru evicțiune și vicii ascunse 15
2.3. Desființarea partajului 19
2.4. Executarea silită privitoare la un bun comun 20
2.5. Înstrăinarea bunurilor atribuite. Reguli aplicabile bunurilor aflate în coproprietate și în devălmășie 24
CAPITOLUL III. PARTAJUL. ANALIZĂ PRACTICĂ – JURISPRUDENȚĂ ÎN DOMENIU 28
3.1. Reguli privind încetarea coproprietății 28
3.1.1. Imobil aflat în indiviziune. Evacuarea coindivizarului. Admisibilitate. Alternativa efectuării partajului 28
3.1.2. Spaţii comune situate la subsolul imobilului 30
3.1.3 Curtea unui imobil compus din spaţii locative distincte, aparţinând unor persoane diferite 35
3.2. Obiectul acţiunii: dreptul de coproprietate 40
3.2.1. Curtea imobilului, proprietate exclusivă, prin convenţie. Trecerea terenului în proprietatea statului. Titlu de proprietate „teren cotă indiviză”. Lipsă de efecte juridice. Cerere de partaj neîntemeiată 40
3.2.3. Spaţii distincte. Cerere de partaj. Lipsa calităţii procesuale active. Cotă indiviză, coproprietate forţată 46
3.2.4. Drept de proprietate exclusivă. Unitate locativă de sine stătătoare. Cerere de partaj neîntemeiată, nu inadmisibilă 51
3.2.5. Partaj judiciar respins ca rămas fără obiect. Partaj voluntar anterior neanulat 55
3.3. Protecția creditorilor 57
3.3.1. Înstrăinarea întregului bun de către un coproprietar. Constatare a nulităţii tranzacţiei de partaj, consfinţită prin hotărâre de expedient. Alăturarea acţiunii civile celei penale. Consecinţe 57
3.4. Efectele hotărârii de partaj 65
3.4.1. Efectul retroactiv al hotărârii de partaj, consecinţă a efectului declarativ. Acţiune în revendicare. Data titlului este aceea a dobândirii bunului 65
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 71

 

Introducerea lucrării de diplomă

Reglementat separat în secţiunea a V-a (Partajul), Capitolul IV (Proprietatea comună), Titlul II (Proprietatea privată), art. 669-686 din Codul civil, partajul este acel act de împărţire a unui bun care se poate încheia din iniţiativa coproprietarilor oricând, cu excepţia cazului în care a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească (art. 669 Codul civil).

Partajul este o instituție importantă în cadrul dreptului civil aceasta fiind și motivația alegerii acestei lucrări de licență. Pe parcursul materialului am încercat să abordez partajul din perspectiva dreptului civil, a dreptului procesual civil și nu în ultimul rând din perspectiva jurisprudenței în domeniu.

Principale aspecte tratate pe parcursul materialului sunt:

Felurile partajului. Partajul poate fi convenţional, termenii acestuia fiind stabiliţi la bună învoială de către coproprietari, în absenţa unei astfel de înţelegeri, coproprietarii având posibilitatea şi uneori chiar obligaţia, în cazul în care partajarea bunurilor este impusă de lege, să se adreseze instanţei de judecată pentru pronunţarea unei hotărâri de partaj, care, în acest caz, este unul judiciar (art. 670 Codul civil).

Suspendarea partajului. În principiu, opţiunea partajării bunurilor deţinute în proprietate comună este imprescriptibilă, deşi, pot exista perioade de timp determinate în care partajul se poate suspenda. Astfel de perioade pot fi dispuse prin act normativ, prin hotărâre judecătorească, pentru maxim un an, atunci când prin efectul partajului s-ar pricinui prejudicii însemnate unuia sau mai multor coproprietari, ori prin învoiala părţilor, caz în care aceasta nu va putea depăşi un maxim legal de cinci ani, nimic neîmpiedecându-i pe coproprietari să reînnoiască acordul. Pentru opozabilitatea acordului de suspendare a partajului, este necesară darea de dată certă, în cazul bunurilor mobile sau autentificarea şi îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară, pentru cele imobile [art. 678, alin (4) Codul civil].

Executarea silită privitoare la un bun comun (art. 678 Codul civil), legiuitorul oferă creditorilor dreptul de a opta între a urmări silit cota-parte aparţinând coproprietarului debitor şi a solicita instanţei partajarea bunului, pentru ca apoi să se îndestuleze din partea de bun ori din suma de bani ce i-ar fi revenit debitorului de pe urma partajului judiciar. În cazul scoaterii la vânzare silită a cotei-părţi şi atunci când sunt oferite preţuri egale de către ceilalţi coproprietari şi terţi, coproprietarii se bucură de dreptul de preemţiune.

 

Viciile ascunse şi garanţia împotriva evicţiunii, am subliniat în acest material particularitatea că fiecare coproprietar este obligat să acopere prejudiciul suferit de către un coproprietar proporţional cu cota-parte deţinută, iar dacă unul dintre aceştia este insolvabil, partea sa va fi împărţită proporţional între ceilalţi coproprietari, neexceptându-l de la acoperirea părţii sale nici pe coproprietarul prejudiciat [art. 683 alin. (2), Codul civil].

Desfiinţarea partajului. Trecând la împrejurările pentru care se poate desfiinţa partajul, pe lângă prevederea normativă conform căreia este lovit de nulitate absolută partajul încheiat fără participarea tuturor coproprietarilor, avem de semnalat că legiuitorul a oferit expres posibilitatea de a desfiinţa actul acelora care au încheiat un partaj convenţional, prin bună învoială. Acest lucru este detaliat pe parcursul materialului.

Partajul suplimentar. În lucrare s-a mai făcut referire şi la prevederea legală referitoare la menţinerea partajului ce s-a făcut doar pentru anumite bunuri [art. 684 alin. (3), Codul civil], în sensul că pentru bunurile comune omise se poate face oricând un partaj suplimentar.

În a doua parte a lucrării sunt prezentate elemente de jurisprudență în domeniu.