Lucrare de licență: Tactica efectuării reconstituirii

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. PROBE ŞI MIJLOACE DE PROBĂ 6
1.1. Probe 6
1.1.1. Clasificarea probelor 7
1.1.2. Obiectul probaţiunii 7
1.1.3. Fapte şi împrejurări care nu trebuie dovedite 9
1.1.4. Administrarea probelor 9
1.1.5. Sarcina probaţiune 11
1.1.6. Aprecierea probelor 12
1.2. Mijloace de probă 13
1.2.1.. Declaraţiile părţilor şi ale martorilor 13
1.2.2. Confruntarea 20
1.2.3. Folosirea interpreţilor 20
1.2.4. Înscrisurile 21
1.2.5. Interceptările şi înregistrările audio-video 22
1.2.6. Mijloacele materiale de probă 25
1.2.7. Descoperirea şi ridicarea înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă 26
1.2.8. Percheziţia 27
1.2.9. Cercetarea la faţa locului 29
1.2.10. Reconstituirea 30
1.2.11. Constatările tehnico-ştiinţifice şi constatările medico-legale 30
1.2.12. Expertizele 32
CAPITOLUL II. NOŢIUNEA, SCOPUL ŞI IMPORTANŢA RECONSTITUIRI 35
2.1. Noţiunea reconstituirii 35
2.2. Scopul reconstituirii 38
2.3. Importanţa reconstituirii 39
CAPITOLUL III. FELURILE RECONSTITUIRII 40
3.1.Prezentarea generală 40
3.2. Reconstituirea destinată verificării veridicităţii declaraţiilor martorilor, învinuitului sau inculpatului şi ale persoanei vătămate. 40
3.3. Reconstituirea efectuată pentru stabilirea posibilităţii de observare, percepere, memorare sau reproducearea a unui fapt sau fenomen 42
3.3.1 Verificarea condiţiilor de percepţie în general 42
3.3.2 Verificarea condiţiilor de audiţie 43
3.3.3 Verificarea condiţiilor de vizibilitate 43
3.4. Reconstituirea în vederea verificării posibilităţilor de săvârşire a infracţiunii într-un anumit mod 45
CAPITOLUL IV. DISPUNEREA, ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA RECONSTITUIRII 47
4.1.Dispunerea reconstituirii 47
4.2. Organizarea reconstituirii 47
4.2.1 Participanţii 47
4.2.2 Locul şi condiţiile de desfăşurare 49
4.2.3 Folosirea obiectelor şi instrumentelor necesare reconstituirii 50
4.3. Efectuarea reconstituirii 51
4.3.1. Măsuri preliminare reconstituirii. 51
4.3.2. Efectuarea reconstituirii propriu-zise. 57
CAPITOLUL V. FIXAREA, APRECIEREA ŞI FOLOSIREA REZULTATELOR RECONSTITUIRII 60
5.1 Fixarea rezultatelor reconstituirii 60
5.2. Procesul verbal de reconstituire 60
5.3. Fotografiile şi schiţele 62
5.4. Filmul şi fonograma judiciară 64
5.5. Aprecierea şi folosirea rezultatelor reconstituirii 64
CAPITOLUL VI. CONCLUZII, PROPUNERI 66
BIBLIOGRAFIE 67
ANEXE 69

Introducerea lucrării de licență

Tactica efectuării reconstituirii

Reconstituirea este una din activităţile procedurale şi de tactică cri­minalistică, pentru verificarea probelor administrate în cauză şi obţine­rea de probe noi. Pregătirea şi desfăşurarea ei trebuie să se realizeze prin respectarea normelor procesual penale şi aplicarea regulilor tactice corespunzătoare elaborate de criminalistică.

Datorită naturii sale, reconstituirea este determinată de conţinutul unor probe care creează incertitudini asupra veracităţii lor, probe admi­nistrate anterior prin activităţi tactice de cercetare la faţa locului, ascul­tare de persoane, percheziţii, expertize etc. Deci, fără existenţa probelor care să trezească nedumeriri în privinţa îndeplinirii sau perceperii unor activităţi de către anumite persoane concrete, nu se poate vorbi despre reconstituire. Această realitate, însă, nu ne îndreptăţeşte să spunem că reconstituirea ar fi o activitate auxiliară în procesul cercetării crimina­listice. Existenţa ei depinde de conţinutul unor probe de altă natură, tot aşa cum, în unele situaţii, declaraţiile anumitor martori depind de pro­bele materiale descoperite la locul faptei ori de conţinutul declaraţiilor făptuitorului sau ale părţii vătămate, de exemplu. Totuşi, nu spunem că luarea declaraţiilor martorilor ar fi o activitate auxiliară faţă de alte activităţi tactice.

Aşadar, am putea spune că reconstituirea, în întreaga gamă a acti­vităţilor tactice de cercetare criminalistică, este de sine stătătoare şi se află cu acestea în raporturi de interdependenţă, de influenţare reciprocă. Cum existenţa sa depinde de conţinutul anumitor probe admi­nistrate prin alte activităţi tactice, tot aşa unele activităţi tactice de altă natură depind de rezultatele stabilite prin reconstituire.

De obicei, reconstituirea se organizează în scopul verificării anumi­tor probe, a unor versiuni elaborate de organul judiciar în procesul cercetării, precum şi în vederea obţinerii de probe noi.

În cadrul unei anchete, reconstituirea se poate organiza pentru a verifica anumite probe, a unor versiuni elaborate de organul judiciar în procesul cercetării, precum și în vederea obținerii de probe noi. Importanța reconstituirii în cadrul procesului penal a fost rațiunea care a stat la baza alegerii acestei lucrări de licență.

Materialul l-am structurat pe șase capitole. Primul abordează probele și mijloacele de probă și importanța acestora în cadrul anchetei. Cel de-al doilea capitol este unul teoretic și prezintă noțiunea, scopul și importanța reconstituirii. Al treilea capitol este constituit dintr-o prezentare a felurilor reconsituirii. Al patrulea capitol abordează dispunerea, organizarea și efectuarea reconstituirii. Aici sunt prezentate principalele elemente tactice implicate în reconstituire. Cel de-al cincilea capitol abordează problematica fixării, aprecierii și a folosirii reconstituirii. Sunt analizate aspecte legate de procesul verbal de reconstituire sau de fotografia și filmul judiciar. Ultimul capitol este unul concluziv.