Lucrare de licență: Suspendarea contractului individual din iniţiativa angajatorului şi a salariatului

Cuprinsul lucrării de licență Suspendarea contractului individual din iniţiativa angajatorului şi a salariatului

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 7
Secțiunea I. Reglementare și noțiune 7
Secțiunea a II-a. Trăsături caracteristice 8
Secțiunea a III-a. Cazuri de suspendare 9
CAPITOLUL II. SUSPENDAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 10
Secțiunea I. Concediul de maternitate 10
Secțiunea a II-a. Concediul pentru incapacitate temporară de muncă 12
Secțiunea a III-a. Carantina 13
Secțiunea a IV-a. Serviciul militar de concentrare sau de mobilizare 14
Secțiunea a V-a. Exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel 15
Secțiunea a VI-a. Îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicate 16
Secțiunea a VII-a. Forţa majoră 16
Secțiunea a VIII-a. De la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare exercitării profesiei 17
Secțiunea a IX-a. Arestarea preventivă a salariatului 17
Secțiunea a X-a. Alte cazuri de suspendare de drept a contractului individual de muncă, reglementate expres prin unele acte normative 18
Secțiunea a X-a. Jurisprudență relevantă 19
10.1. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă pe durata concediului pentru incapacitate temporară de muncă 19
10.2. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă în cazul arestării preventive a salariatului. Durata măsurii. Reluarea raporturilor de muncă la acelaşi angajator. Interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de un an 21
CAPITOLUL III. SUSPENDAREA DIN INIŢIATIVA SALARIATULUI 27
Secțiunea I. Aspecte introductive 27
Secțiunea a II-a. Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani 27
Secțiunea a III-a. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani 32
Secțiunea a IV-a. Concediul paternal 32
Secțiunea a V-a. Concediul pentru formare profesională 33
Secțiunea a VI-a. Exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului 34
Secțiunea a VII-a. Participarea la grevă 34
Secțiunea a VIII-a. Absenţele nemotivate 35
Secțiunea a VIII-a. Jurisprudență relevantă 36
8.1. Perioada maximă a suspendării contractului individual de muncă pe durata pregătirii profesionale a salariatului. 36
CAPITOLUL IV. SUSPENDAREA PRIN ACTUL UNILATERAL AL ANGAJATORULUI 40
Secțiunea I. Aspecte introductive 40
Secțiunea a II-a. Suspendarea dispusă pe durata cercetării disciplinare prealabile 40
Secțiunea a III-a. Suspendarea contractului individual de muncă în cazul în care salariatul este învinuit sau inculpat pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută 41
Secțiunea a IV-a. Suspendarea contractului individual de muncă în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii 44
Secțiunea a V-a. Detaşarea 47
Secțiunea a VI-a. Pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor 47
Secțiunea a VII-a. Perioadă în care nu s-a prestat munca din culpă angajatorului 48
Secțiunea a VIII-a. Jurisprudență relevantă 48
8.1. Suspendarea contractului individual de muncă în cazul formulării de către angajator a unei plângeri penale împotriva salariatului pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută. Soluţionarea plângerii prin rezoluţie de scoatere de sub urmărire penală. Consecinţe în privinţa raporturilor de muncă 48
8.2. Suspendarea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă în urma formulării unei plângeri penale împotriva salariatului. Lipsa de relevanţă a plângerii penale formulate de salariat sub aspectul legalităţii măsurii suspendării 51
CAPITOLUL V. SUSPENDAREA PRIN ACORDUL PĂRŢILOR 54
Secțiunea I. Concediul fără plată pentru studii 54
Secțiunea a II-a. Concediul fără plată pentru interese personale 55
Secțiunea a III-a. Activitatea în cadrul serviciului public judeţean sau local SALVAMONT şi activitatea de salvare din mediul subteran speologic (SALVASPEO) 55
Secțiunea a IV-a. Jurisprudență relevantă 56
4.1. Suspendarea raporturilor de muncă pe durata concediului fără plată. Primă de stabilitate. Executarea cu întârziere de către angajator a obligaţiilor ce-i revin 56
CAPITOLUL VI. PROCEDURA ȘI EFECTELE SUSPENDĂRII 61
Secțiunea I. Procedura suspendării 61
Secțiunea a II-a. Efectele suspendării 61
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 66

Extras din lucrarea de diplomă Suspendarea contractului individual din iniţiativa angajatorului şi a salariatului

Potrivit prevederilor art. 153 C. muncii, republicat, pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concediul fără plată. Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

În afară de concediul legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, mama salariată poate beneficia de încă un an concediu fără plată. Pe perioada acestuia, salariatei nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract individual de muncă pe durată determinată.

Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără o limitare în timp, în cursul anului calendaristic, în următoarele situaţii:

  • pentru tratament medical efectuat în străinătate, pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului/soţiei ori a unei alte rude apropiate (copil, frate, soră, părinte) pe timpul cât se află la tratament peste hotare;
  • în cazul personalului român trimis permanent în misiune peste hotare, se consideră concediu fără plată perioadă corespunzătoare deplasării în ţară sau în străinătate în interes personal, dacă deplasarea nu se suprapune cu perioada concediului de odihnă[1].


[1]  Articolul 19 din H.G. nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată (M. Of. nr. 210 din 5 septembrie 1996).