Lucrare de licență: Modificarea și lichidarea regimului matrimonial

Cuprinsul lucrării de licență Modificarea și lichidarea regimului matrimonial

Modificarea și lichidarea regimului matrimonial

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. REGIMURI MATRIMONIALE. ASPECTE INTRODUCTIVE 5
1.1. Noțiunea de regim matrimonial 5
1.2. Fundamentul 6
1.3. Principiile regimurilor matrimoniale 6
1.4. Clasificarea regimurilor matrimoniale 10
CAPITOLUL II. MODIFICAREA REGIMULUI MATRIMONIAL ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI. ABORDARE ISTORICĂ ȘI COMPARATIVĂ 12
2.1. Aspecte introductive 12
2.2. Evoluţia istorică a reglementărilor în materie: de la imutabilitate la mutabilitate (controlată) 13
2.2.1. Originea şi fundamentul principiului imutabilităţii regimului matrimonial 13
2.2.2. Consacrarea principiului imutabilităţii în Codul civil napoleonian şi în Codul civil român de la 1864 16
2.2.3. Critica principiului imutabilităţii 18
2.2.4. Introducerea graduală a principiului mutabilităţii controlate 19
2.3. Modificarea regimului matrimonial în reglementarea noului Cod civil român 20
2.3.1. Modificarea convenţională 22
2.3.2. Modificarea judiciară 32
CAPITOLUL III. LICHIDAREA REGIMULUI MATRIMONIAL 37
3.1. Lichidarea regimului matrimonial al comunității convenționale 37
3.2. Lichidarea regimului matrimonial al separației de bunuri 56
3.3. Participarea la achiziții – un regim matrimonial complicat. Dizolvarea și lichidarea acestuia 59
CONCLUZII 62
BIBLIOGRAFIE 65

Introducerea lucrării de diplomă Modificarea și lichidarea regimului matrimonial

Principiul libertăţii convenţiilor matrimoniale, reflex al principiului libertăţii contractuale în materia regimurilor matrimoniale, a apărut relativ recent în comparaţie cu instituţia milenară a căsătoriei, prin consacrarea sa legislatorii urmărind să asigure un sprijin căsătoriei înseşi. Ca o prelungire firească a principiului libertăţii de alegere a regimului matrimonial trebuie admisă regula mutabilităţii acestui regim.

Tradiţional însă regimurile matrimoniale erau în general imutabile, ceea ce însemna că, în timpul căsătoriei, soţii nu puteau modifica sau schimba regimul matrimonial sub imperiul căruia s-au căsătorit. Cel puţin până la jumătatea secolului al XX-lea, reglementările flexibile în materie care consacrau principiul mutabilităţii reprezentau doar insignifiante „insule” în vastul „ocean” al imutabilităţii.

Împrejurarea că în acest domeniu soluţiile legislative erau departe de a fi unitare nu trebuie să surprindă: după cum este îndeobşte cunoscut, în fiecare stat organizarea generală a regimului matrimonial suportă într-o manieră pronunţată influenţa tradiţiei istorice şi religioase, a realităţilor economice, sociale, psihologice etc., dreptul familiei rămânând „bastionul” ultim al particularităţilor naţionale.

Înainte de a dezvolta chestiunile de substanţă în această materie, unele precizări de ordin conceptual şi terminologic ni se par utile.

Pentru exprimarea aceleiaşi realităţi juridice, în literatura de specialitate se utilizează fie expresia „(i) mutabilitatea convenţiilor matrimoniale”[1], fie sintagma „(i) mutabilitatea regimului matrimonial”[2]. Deşi în aparenţă este vorba de o simplă preferinţă terminologică, la o analiză profundă, credem că expresia „(i) mutabilitatea regimului matrimonial” este de preferat din punct de vedere al acurateţei ştiinţifice[3].

Astfel, după gradul de maleabilitate al dreptului obiectiv, regimurile matrimoniale, iar nu convenţiile, sunt cele care se clasifică în mutabile şi imutabile[4]. În plus (şi acesta este în opinia noastră argumentul decisiv), în ipoteza în care viitorii soţi nu au încheiat o convenţie matrimonială, fiindu-le aplicabile de la momentul încheierii căsătoriei regulile care configurează regimul legal, (oricare ar fi acesta)5, principiul (i)mutabilităţii îşi întinde neîndoielnic aripa şi asupra regimului legal aplicabil in concreto. Este de domeniul evidenţei că în această situaţie nu convenţia matrimonială este (i)mutabilă (în ipoteza de lucru analizată ea nu există), ci însuşi regimul matrimonial[5]. Căci aplicarea regimului legal nu este, din punct de vedere juridic, un efect al opţiunii viitorilor soţi – un fel de convenţie matrimonială tacită -, ci este o consecinţă legală a căsătoriei, în lipsa unei convenţii matrimoniale.

O distincţie netă se impune a mai fi făcută. Astfel, înainte de celebrarea căsătoriei se poate vorbi de o modificare a convenţiei matrimoniale încheiate în prealabil, în condiţiile în care la acest moment nu există încă un regim matrimonial aplicabil[6]. Această modificare poate avea ca obiect chiar înlocuirea regimului matrimonial iniţial ales de soţi, după cum poate să privească doar anumite modificări în cadrul aceluiaşi regim matrimonial. În schimb, modificarea regimului matrimonial se realizează în timpul căsătoriei, după ce regimul matrimonial ales la încheierea căsătoriei a produs efecte. Şi aceasta presupune încheierea unei convenţii, care trebuie să îndeplinească toate condiţiile convenţiei matrimoniale.[1] C. Rοşu, Nеcеsitatеa rеvеnirii la libеrtatеa cοnvеnţiilοr matrimοnialе, în „Drеptul” nr. 7/1999, pp. 40-49.

[2] C.M. Crăciunеscu, Rеgimuri matrimοnialе… οp. cit., p. 15.

[3] Viοrica Claudia Dumitrachе, Cristina Cοdruța Hagеan, Drеptul familiеi in rеglеmеntarеa nοului Cοd Civil, Еditura C.H. Bеck, Bucurеști, 2012, p. 67.

[4] Iοan Dοrеl Rοmοsan, Drеptul familiеi, еd. Univеrsul Juridic, Bucurеști, 2012, p. 40.

[5] Ibidеm.

[6] Un principiu fundamеntal carе guvеrnеază acеastă matеriе еstе acеla al subοrdοnării rеgimului matrimοnial scοpului căsătοriеi, dе undе cοnsеcinţa firеască: nu еxistă rеgim matrimοnial în afara căsătοriеi. În alţi tеrmеni, rеgimul matrimοnial еstе dеpеndеnt tеmpοral dе instituţia căsătοriеi.