Lucrare de licență: Legi aplicabile numai persoanelor fizice

Cuprinsul lucrării de diplomă

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. PERSOANA FIZICĂ ÎN DREPTUL CIVIL 6
1.1. Noțiune 6
1.1.1. Noţiunea de persoană fizică 6
1.1.2. Sediul materiei 7
1.1.3. Personalitatea juridică a omului 8
1.1.4. Corporalitatea persoanei fizice 9
1.1.6. Situaţia juridică a embrionului uman 12
1.1.7. Clasificarea persoanelor fizice 14
1.2. Mijloace de individualizare 17
1.2.1. Noţiunea şi atributele de identificare a persoanei fizice 18
1.2.2. Necesitatea identificării persoanei fizice 18
1.2.3. Natura juridică a atributelor de identificare a persoanei 19
1.3. Capacitatea civilă a persoanei fizice 20
1.3.1. Noțiune 20
1.3.2. Începutul capacităţii juridice 22
1.3.3. Încetarea capacităţii juridice 25
1.3.4. Declararea judecătorească a morţii 25
1.3.5. Noţiunea de incapacitate şi de incapabil 26
1.3.6. Capacitatea deplină de exerciţiu 28
CAPITOLUL II. LEGEA CIVILĂ. ASPECTE GENERALE 30
2.1. Dispoziții generale 30
2.1.1. Obiectul și conținutul codului civil 30
2.1.2. Aplicarea generală a codului civil 31
2.2. Aplicarea legii civile 34
2.3. Interpretarea și efectele legii civile 37
2.3.1. Interpretarea legii 37
2.3.2. Interzicerea analogiei 39
2.3.3. Reglementarea ordinii publice și a bunelor moravuri 40
2.3.4. Libertatea de a dispune 42
2.3.5. Renunțarea la drept 45
2.3.6. Buna-credință 47
2.3.7. Abuzul de drept 48
2.3.8. Vinovăția 50
2.3.9. Eroarea comună și invincibilă 53
CAPITOLUL III. LEGI APLICABILE PERSOANELOR FIZICE 56
3.1. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor 56
3.2. Exemple de legi aplicabile persoanelor fizice 57
CONCLUZII 60
BIBLIOGRAFIE 61

 

Introducerea lucrării de diplomă

 

Norma juridică civilă acţionează într-un anumit interval de timp – ea nu este eternă – şi anume, atâta vreme cât există relaţiile sociale care au deter¬minat edictarea ei. De exemplu, după 1989, s-a pus problema restituirii tere¬nurilor foştilor proprietari. Pentru asta, a fost nevoie de elaborarea unor norme juridice civile noi – Legea nr. 18/1991, a fondului funciar – care să regle¬menteze situaţiile juridice , ce urmau să se nască. Alteori, relaţiile sociale apar înainte de existenţa unei norme juridice care să le reglementeze şi con¬duc la edictarea ei. De exemplu, deşi consumatorii, după 1989, pe piaţa liberă, erau expuşi practicilor abuzive ale comercianţilor, ei nu se bucurau de o protecţie specială, prevăzută în norme specifice, ci erau supuşi prevederilor Codului civil, care, la data elaborării lor, nu avuseseră în vedere asemenea relaţii sociale (pentru că nu existau) . Deci norma juridică civilă se aplică în timp, situaţiilor juridice, care urmează să se nască sau care există şi pe care le reglementează.
Norma juridică civilă acţionează într-un anumit spaţiu, adică pe un anumit teritoriu; acest teritoriu este al unui stat sau unităţi teritoriale ale respectivului stat. Norma juridică civilă se adresează persoanelor, a căror conduită tinde să reglementeze. Deci norma juridică civilă se aplică în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor.
Ca şi în alte ramuri de drept, legile civile au ca destinatari oamenii, fie priviţi individual, ca persoane fizice, fie luaţi în colective organizate, ca persoane juridice. Legile civile pot fi împărţite în trei categorii, din punctul de vedere al sferei subiectelor la care se aplică, legile cu vocaţie generală de aplicare, dacă cele aplicabile atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, C. civ., decretul nr 31/1995 privitor la persoanele fizice şi juridice.
Am structurat aceată lucrare pe trei capitole. Primul capitol analizează persoana fizică așa cum este ea abordată în dreptul civil. Persoana fiică desemnează omul, privit ca titular de drepturi subiective civile și de obligații civile. Orice ființă umană are calitatea de persoană fizică.
Al doilea capitol analizează legea civilă. Noţiunea de lege se foloseşte în mod obişnuit în două accepţiuni. În sens strict juridic legea desemnează actul normativ al puterii legislative care reglementează cele mai importante raporturi sociale, se elaborează după o procedură specifică şi are forţă juridică superioară faţă de toate celelalte acte normative care se întemeiază pe ea.
Cel de-al treilea capitol analizează problematica legilor aplicabile persoanelor fizice. Este prezentat aici modul de aplicare a legii civile asupra persoanelor fizice și exemple de legi care se aplică doar acestora. Legile civile cu vocaţia aplicării numai persoanelor fizice se adresează, desigur, persoanelor, din această categorie fac parte, codul familiei O.G. nr 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.