Lucrare de licență: Inspecţia muncii şi rolul acesteia în aplicarea legislaţiei muncii

Cuprinsul lucrării de licență

Inspecţia muncii

 şi rolul acesteia în aplicarea legislaţiei muncii

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 4
CAPITOLUL I. INSPECŢIA MUNCII ȘI CONTROLUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 6
1.1. Evoluţia legislaţiei privind inspecţia muncii în România. Cadrul legal actual 6
1.2. Norme internaţionale privind inspecţia muncii 7
1.3. Atribuţiile inspecţiei muncii 8
1.3.1. Atribuţiile generale ale inspecţiei muncii 8
1.3.2. Atribuţiile inspecţiei muncii în ceea ce priveşte stabilirea şi controlul relaţiilor de muncă 10
1.3.3. Atribuţii specifice în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă 15
1.4. Rolul inspecţiei muncii 20
1.4.1. Rolul Inspecţiei Muncii în domeniul relaţiilor de muncă 20
1.4.2. Rolul Inspecţiei Muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 20
1.5. Aspecte procedurale privind inspecţia muncii 21
CAPITOLUL II. INSPECŢIA MUNCII PE PLAN INTERNAŢIONAL 23
2.1. Organizaţia Internaţională a Muncii şi principalele reglementări în domeniul inspecţiei muncii 23
2.2. Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii 31
2.3. Elemente de drept comparat. Inspecţia muncii în unele ţări europene 32
2.3.1. Franţa 32
2.3.2. Spania 34
2.3.3. Marea Britanie 36
2.3.4. Germania 38
2.3.5. Danemarca 39
2.3.6. Belgia 40
CAPITOLUL III. INSPECTORII DE MUNCĂ 44
3.1. Procedura de recrutare a inspectorilor de muncă. Nivelul de calificare şi alte condiţii 44
3.2. Garanţiile ce asigură stabilitatea şi dezvoltarea carierei inspectorilor de muncă. Statutul acestora de funcţionari publici 46
3.3. Drepturile şi îndatoririle inspectorilor de muncă 47
3.4. Sancţiunile ce pot fi aplicate de inspectorii de muncă. Procedura contestării sancţiunilor 52
3.4.1. Categorii de fapte contravenţionale şi procedura de aplicare a sancţiunilor 52
3.4.2. Sancţiuni aplicabile (cuantum minim-maxim) 53
3.4.3. Măsurile obligatorii 54
3.4.4. Sesizarea altor instituţii 54
3.4.5. Modalitate de contestare şi termene (p-v control şi p-v contravenţie) 55
3.4.6. Termene de prescripţie 56
CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 57
BIBLIOGRAFIE 59

 

Extras din lucrarea de diplomă Inspecţia muncii şi rolul acesteia în aplicarea legislaţiei muncii

1. Scopul Inspecţiei Muncii

Promovarea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi ridicarea nivelului de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii muncitorilor. Controlul şi supravegherea respectării legislaţiei referitoare la dispoziţiile de muncă incluzând securitatea şi sănătatea în muncă, securitatea socială, migraţie şi angajare.

2. Obiectivele Inspecţiei Muncii

Promovarea securităţii şi sănătăţii muncitorilor prin intermediul aplicării de măsuri de dezvoltare a activităţii necesare pentru prevenirea de riscuri derivate din muncă. Supravegherea şi controlul îndeplinirii prevederilor normative în domeniul prevenirii riscurilor profesionale.

3. Domeniul de aplicare

Toate sectoarele industriei, construcţiilor, comerţului, serviciilor, industriilor de spectacole, agriculturii. Nu se aplică industriilor direct asociate apărării naţionale, sectorului public, respectiv serviciilor de securitate, învăţământului public, cu excepţia persoanelor cu contract temporar.

4. Denumirea instituţiei şi cadrul legislativ

Inspecţia de Muncă şi Securitate Socială – instituţie de control şi supraveghere a aplicării legislaţiei privind prevenirea riscurilor la locul de muncă.

Legea 31/1995 de prevenire a riscurilor la locul de muncă; Legea statutului lucrătorilor; Legea generală a sănătăţii; Legea securităţii sociale; Contractul de angajare şi Contractele colective de muncă.

5. Tip/model de inspecţia muncii

Sistem de Inspecţie unic şi generalist

6. Subordonare

Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale. În cadrul acestuia există structuri cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Dintre acestea, Direcţia Inspecţia Muncii şi Securitate Socială are servicii şi în teritoriu.

7. Organizare la nivel central şi teritorial

La nivel central – Direcţia generală subordonată ministrului adjunct al muncii, care are ca principale atribuţii planificarea, coordonarea, impulsionarea şi exercitarea funcţiilor sistemului.

La nivel teritorial – 17 unităţi teritoriale corespunzătoare comunităţilor autonome, 57 Inspecţii Provinciale de Muncă şi Securitate Socială, corespunzătoare provinciilor geografice.

8. Finanţare

Buget

9. Relaţii cu partenerii sociali

Comisia Naţională pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, organism tripartit cu rol consultativ în elaborarea politicilor, pentru instituţiile administraţiei publice centrale şi de coordonare între acestea în materie de ocupare, sănătate şi dialog social.

Consiliul Naţional Economic şi Social, ca forum naţional de concertare asupra propunerilor de legi în probleme de securitate şi sănătate în muncă.

10. Parteneri instituţionali ai Inspecţiei Muncii în politica de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire

Institutul Naţional pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (INSSM), care asigură asistenţă/consultanţă tehnică instituţiile de stat, întreprinderilor, sindicatelor şi tuturor persoanelor interesate; Centrele naţionale şi Comitetele tehnice regionale ale INSSM; Centrul Naţional pentru Verificarea Maşinilor; Centrul Naţional pentru Condiţii de Muncă; Centrul Naţional pentru Noutăţi Tehnologice; Centrul Naţional pentru Mijloace de Protecţie.

11. Atribuţiile Inspecţiei Muncii

 • Supraveghează şi controlează aplicarea normelor privind prevenirea riscurilor profesionale;
 • Îndrumă şi informează întreprinderile şi muncitorii privind modalităţile de respectare a reglementărilor legale;
 • Propune elaborarea de noi norme sau modificarea unor norme în vigoare;
 • Urmăreşte respectarea normelor legale şi convenţionale privind relaţiile individuale şi colective de muncă;
 • Intervine şi mediază în cazul conflictelor colective de muncă şi în caz de grevă;
 • Consiliază patronii şi muncitorii în domeniul prevenirii şi respectării sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Cercetează şi informează despre accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale;
 • Controlează îndeplinirea obligaţiilor asumate prin serviciile de prevenire;
 • Dispune întreruperea imediată a activităţii în caz de risc grav şi iminent pentru securitatea şi sănătatea muncitorilor;
 • Controlează frauda alocaţiilor de promovare/stimulare, în prestaţiile pentru dezangajări, în plata cotizaţiilor, deficienţele privind prestaţiile;
 • Controlează şi supraveghează aplicarea legislaţiei privind fluctuaţia de cadre şi angajarea străinilor.