Lucrare de licență: Contractul de leasing

Cuprinsul lucrării de licență Contractul de leasing

Contractul de leasing

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. CONTRACTELE COMERCIALE. ASPECTE GENERALE 6
1.1. Noțiuni definitorii 6
1.2. Definiții și condiții de validitate 10
1.3. Clasificarea contractelor comerciale 11
CAPITOLUL II. OPERATIUNILE DE LEASING 12
2.1. Istoricul, apariția și evoluția operațiunilor de leasing 12
2.2. Aspecte de drept comparat privind operațiunile de leasing 13
2.3. Avantajele si limitele leasingului 19
2.4. Relația operațiune de leasing-contract de leasing 22
2.5. Raporturile juridice care iau naștere în cadrul unei operațiuni de leasing 24
2.6. Mecanismul formarii operațiunilor de leasing 25
2.7. Domeniul de aplicare a leasingului în România 26
CAPITOLUL III. CONTRACTUL DE LEASING 35
3.1. Noțiune, definiție, sediul materiei, evoluții legislative. 35
3.1.1. Noțiune, definiție, sediul materiei 35
3.1.2. Evoluții legislative 37
3.2. Formele contractului de leasing 38
3.2.1. Clasificarea contractelor de leasing după criteriul părţilor contractante 38
3.2.2. Forme de leasing după criteriul obiectului material dat în locaţie 39
3.2.3. Forme de leasing în funcţie de raportul dintre chirie şi preţul de export 40
3.2.4. Forme de leasing în funcţie de elementele după care se calculează ratele de chirie 41
3.2.5. Forme de leasing după particularităţile tehnicii de realizare 41
3.3. Încheierea contractului de leasing 43
3.3.1. Condiţii de fond şi formă 43
3.3.2. Clauze specifice. Garanţii 48
3.4. Efectele contractului de leasing 53
3.5. Riscul contractului de leasing 59
3.6. Publicitatea contractului de leasing 61
3.7. Încetarea contractului de leasing 63
3.7.1. Încetarea contractului înainte de termen 63
3.7.2. Încetarea contractului de leasing la termen 65
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 68
BIBLIOGRAFIE 71

Introducerea lucrării de licență Contractul de leasing

Leasing-ul reprezintă, datorită utilizării şi implementării acestuia la scară largă, una dintre instituţiile comerţului care au contribuit la dezvoltarea economică a multor ţări, acest lucru putând fi considerat valabil şi pentru România, cu excepţia ultimului an, în care criza economică mondială a avut un cuvânt important de spus şi în domeniul de faţă. Reglementarea activităţii de leasing, apărută într-un pachet de legi privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, nu face altceva decât să confirme cele anterior menţionate.

Din punct de vedere legal, contractul de leasing a fost reglementat pentru prima dată în ţara noastră prin Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. Legea de aprobare, care a adus completări Ordonanţei nr. 51/1997, a apărut un an mai târziu, în anul 1998, iar în 1999 câteva modificări au avut loc prin Legea nr. 99/1999. Chiar dacă, la prima vedere, se poate afirma că legislaţia în vigoare este verificată şi completată permanent, cei care implementează dispo­ziţiile acestei legi susţin că legea este neclară, ambiguă şi că lasă multe aspecte nelămurite.

Înainte de a dezbate amănunţit operaţiunile de leasing trebuie reţinut că leasing-ul nu este altceva decât un contract prin care proprietarul unui activ îl închiriază pentru folosinţă unei alte părţi, pe o perioadă determinată, contra unei chirii prestabilite (redevenţă), urmând ca la sfârşitul perioadei de leasing să fie respectat dreptul de opţiune al utilizatorului de a dobândi proprietatea bunului. Practic, leasing-ul reprezintă o alternativă la cumpărarea de diverse bunuri.

Leasing-ul este şi un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc achiziţionarea de utilaje şi echipamente, dar care nu dispun de posibilităţi financiare. Această tehnică de finanţare ce presupune un risc ridicat, vine a da satisfacţie agenţilor economici care nu pot să obţină credite de la bănci, ori nu doresc să-şi greveze bunurile mobile sau imobile de ipoteci sau gajuri, sarcini care afectează dinamismul specific domeniului comercial.

Ca exemplu de bunuri ce pot fi achiziţionate în sistem leasing, putem menţiona: automobile, computere, camioane, avioane, nave, vagoane de cale ferată, uzine electrice, combustibil nuclear etc. În S.U.A. peste 30% din echipamentele noi puse în funcţiune în ultimii ani, au fost achiziţionate în sistem leasing.

Avantajele pe care leasing-ul le oferă nu pot fi contestate. Astfel, în ipoteza în care se doreşte utilizarea unui activ pe termen scurt, uneori chiar cu caracter de unicat, leasing-ul este foarte avantajos. Posibilita­tea cumpărării presupune prospectarea pieţei, negocierea cumpărării, asigurarea, precum şi operaţiunile corespunzătoare încheierii utilizării (revânzarea, anularea asigurării etc.).

Anularea, în orice moment, a contractului de leasing prezintă o im­portanţă deosebită în cazul echipamentelor cu o mare viteză de îmbă­trânire tehnologică. Spre exemplu, în cazul tehnologiei computerelor personale se impune reînnoirea echipamentelor la 2-3 ani, mult sub du­rata normală de viaţă a echipamentelor. Chiar dacă chiria plătită pare mult mai mare, ea se justifică prin posibilitatea de a renunţa la echipa­mentele depăşite în orice moment, locatorul fiind mult mai bine poziţi­onat pe piaţă pentru a valorifica activele îmbătrânite.

Un alt avantaj al leasing-ului constă în faptul că societăţile de lea­sing, de cele mai multe ori specializate pe anumite tipuri de active, pun la dispoziţia clienţilor, în regim full-service, o întreţinere eficientă.

Desigur, avantajele leasing-ului nu se limitează doar la cele menţi­onate; datorită standardizării contractelor de leasing pe anumite tipuri de active, se reduc la minimum formalităţile administrative şi legale, evitându-se, astfel, unele proceduri birocratice.

Cele menţionate în această scurtă introducere sunt doar o parte din­tre aspectele care scot în evidenţă importanţa şi actualitatea acestui tip de contract, atât la nivel intern, cât şi la nivel internaţional.