Lucrare de licență: Cercetarea criminalistică a incendiului

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. CERCETAREA INCENDIILOR. PREVEDERI LEGALE 5
1.1. Definirea incendiului 5
1.2. Incendierea ca infracţiune 6
1.3. Atribuţii legale privind cercetarea incendiilor 12
1.4. Cercetarea incendiilor de către pompieri 15
1.5. Sfere de interese în cercetarea incendiilor 18
1.6. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza 21
1.6.1. Constatarea tehnico-ştiinţifică 21
1.6.2. Expertiza 22
1.7. Clasificarea cauzelor de incendii 26
CAPITOLUL II. CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A LOCULUI INCENDIULUI 28
2.1. Moduri de sesizare şi pregătirea cercetării la faţa locului 29
2.2. Măsuri ce trebuie luate la faţa locului de către poliţie 30
2.3. Căutarea, descoperirea, fixarea, ridicarea şi examinarea urmelor şi a altor mijloace materiale de probă 35
3.4. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului 59
CAPITOLUL III. CERCETAREA ŞI VALORIFICAREA CRIMINALISTICÃ A URMELOR INCENDIULUI 65
3.1. Expertiză fizico-chimică în cazul incendiilor 65
3.2. Expertiza dactiloscopică 68
3.3. Expertiza traseologică 70
3.4. Expertiza grafică şi tehnică a documentelor 73
CONCLUZII 78
BIBLIOGRAFIE 80

Introducerea lucrării de licență

Cercetarea criminalistică a incendiului

În fiecare an se produc numeroase incendii, mai ales în locuinţe. Stabilirea corectă a cauzelor de incendiu permite statistici reale cu consecinţe importante la nivel macro şi microsocial. Evidenţierea corectă a celor mai frecvente cauze de incendiu, a dinamicii acestora, asigură perfecţionarea permanentă a legislaţiei, elaborarea unor norme eficiente de apărare împotriva incendiilor, cu măsuri specifice pentru domenii specifice; crearea unei culturi a prevenirii incendiilor prin informarea publicului asupra riscurilor existente şi dezvoltarea unor programe educaţionale adecvate.

Totodată, corecta stabilire a împrejurărilor în care s-a produs incendiul permite identificarea şi tragerea la răspundere conform legii a făptuitorilor.

Cercetarea cauzelor de incendiu impune o abordare ştiinţifică şi a devenit un domeniu specializat cu o terminologie specifică[1]. Sunt necesare cunoştinţe temeinice despre arderea materialelor, termodinamica incendiului, transferul de căldură. Cunoaşterea legităţilor şi principiilor generale, reproductibile, permite studierea aspectelor specifice fiecărui incendiu. În România primii paşi pentru o cercetare ştiinţifică a cauzelor de incendiu au fost întreprinşi în anii ‘ 80 la Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare P.S.I., multe din experimentările făcute în acei ani fiind utile şi astăzi. În anii următori, din păcate, astfel de preocupări au încetat cu desăvârşire.

Cercetarea cauzelor de incendii presupune în acelaşi timp o abordare criminalistică modernă, dar şi de o specificitate deosebită. Este necesară o colaborare strânsă între pompieri, ca investigatori tehnici, şi organele de cercetare penală pentru interpretarea ştiinţifică a urmelor şi clarificarea fenomenelor care au permis iniţierea şi propagarea incendiului. Până în prezent, nu au existat însă preocupări pentru o abordare comună între poliţişti şi pompieri.[2]

Spre deosebire de condiţiile şi împrejurările care preced sau însoţesc săvârşirea altor fapte de natură penală, în cazul incendiilor situaţia la faţa locului prezintă o serie de particularităţi determinate de efectul distrugător al flăcărilor, al apei ori agentului de stingere folosit, de complexitatea şi multitudinea urmelor lăsate de cei ce concură la stingerea incendiului, de modificările aduse de însăşi operaţiunea salvării bunurilor în câmpul infracţiunii şi altele. Toate acestea creează greutăţi în descoperirea urmelor.

Răbdarea, minuţiozitatea şi perseverenţa trebuie să-l caracterizeze pe cel ce face o asemenea cercetare, iar grija de a nu scăpa nicio urmă din câmpul său vizual trebuie să-l călăuzească tot timpul, ştiind bine că tot ceea ce face el este baza pe care urmează sa se sprijine acţiunile care vor fi întreprinse în vederea descoperirii autorului.[1] Еmilian Stancu, Tratat dе criminalistică – еdiția a V-a, еd. Univеrsul Juridic, Bucurеști, 2010, p. 510

[2] S. Calοta și alții „Cеrcеtarеa cauzеlοr dе incеndii – Aspеctе tеοrеticе şi practicе” – Еditura Univеrsul Juridic, Bucurеşti, 2010, p. 27.