Lucrare de licență: Administrarea juridică a apelor potabile

Cuprinsul lucrării de licență Administrarea juridică a apelor potabile

Administrarea juridică a apelor potabile

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ADMINISTRAREA JURIDICĂ A APELOR. ASPECTE GENERALE 5
1.1. Evoluția reglementărilor juridice privind protecția și gospodărirea apelor 5
1.1.1. Regimul apelor în dreptul roman 5
1.1.2. Evoluţia reglementărilor româneşti în domeniu 8
1.2. Statutul juridic general actual al apelor 9
1.3. Regimul de protecție și utilizare durabilă prevăzut de Legea nr. 107/1996 10
1.4. Gospodărirea cantitativă și calitativă a resurselor de apă 12
1.5. Regimul de folosință a apelor 14
1.6. Regimul prevenirii și combaterii efectelor poluării accidentale 15
CAPITOLUL II. REGIMUL JURIDIC AL APELOR POTABILE 18
2.1. Instrumente juridice de asigurare a gospodăririi durabile a apei 18
2.1.1. Avize, notificări, autorizaţii 19
2.1.2. Dezvoltări instituţionale 24
2.2. Mecanismul economic din domeniul apelor. Participarea publicului 25
2.3. Reglementări juridice în domeniul apelor potabile 26
2.3.1. Condiţii de calitate 27
2.3.2. Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare 28
2.4. Protecția apelor potabile. Răspunderea juridică în domeniu protecției apelor potabile 28
CAPITOLUL III. INSTITUȚII CU ATRIBUȚII ÎN ADMINISTRAREA APELOR POTABILE 39
3.1. Ministerul mediului și pădurilor 39
3.2. Administrația națională apele române 43
3.3. Direcțiile de sănătate publice 53
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 59

 

Extras din lucrarea de diplomă Administrarea juridică a apelor potabile

Legea-cadru în domeniu are ca obiectiv principal stabilirea unui regim de protecţie, conservare, îmbunătăţire a calităţii şi de utilizare raţională a surselor de apă, indiferent de statutul juridic (de proprietate) al acestora. În acest sens, legea nr. 107/1996[1], în actuala redactare, conferă apei un dublu statut: pe de o parte, cel de „factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic” [resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, art. 1 alin. (1)], iar pe de alta, cel de „patrimoniu natural” (materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport) care, nefiind „un produs comercial oarecare”, „trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare” (art. I1).

Această ultimă calificare, împrumutată tale quale din considerentele directivei-cadru privind apa 2000/60/CEE, poartă importante consecinţe de ordin juridic. Astfel, fiind o „marfă” apa intră în circuitul comercial, are un preţ şi un proprietar, fiind preluată pe această cale noua concepţie comunitară în materie, în consens cu natura preponderent economică a construcţiei vest-europene. În acelaşi timp, ca „produs” rezultă că se are în vedere apa prelucrată, tratată, oferită spre utilizare, caz în care preţul său cuprinde, în primul rând, cheltuielile aferente efectuării serviciilor necesare acestor operaţii.[2]

Din perspectivă ecologică, cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă sunt acţiuni de interes general, cu consecinţele juridice aferente.

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 (art. 55) distinge între protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice (care are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale) şi conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii apelor costiere şi maritime (care urmăreşte reducerea progresivă a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe prioritare/prioritar periculoase în scopul atingerii obiectivelor de calitate stipulate în Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării din 1992).[3]



[1] M. Of. nr. 244 din 8 octombrie 1996.

[2] Ţăgorean Petru, Protecţia factorilor de mediu în cadrul Uniunii Europene, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti, 2008, p. 69.

[3] Negulescu Mircea – Protecţia mediului, Editura Tehnică, Bucureşti, 2005, p. 149.