Lucrare de diplomă: Procedura somației de plată. Oferta de plată

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. SOMAȚIA DE PLATĂ ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE. TRANSPUNEREA ÎN LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ A DIRECTIVEI 2000/35/CE PRIVIND COMBATEREA ÎNTÂRZIERII EFECTUĂRII PLĂŢILOR ÎN CAZUL TRANZACŢIILOR COMERCIALE 6
1.1. Sediul materiei 6
1.2. Domeniul de aplicare a procedurii somației de plată 7
1.3. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ce priveşte domeniul de aplicare a Directivei 2000/35/CE 9
1.4. Metodele prevăzute de Directivă pentru uniformizarea pieţei interne în domeniul său de aplicare 12
CAPITOLUL II. PROCEDURA SOMAȚIEI DE PLATĂ ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ. FUZIUNEA CU PROCEDURA SOMAŢIEI DE PLATĂ 23
2.1. Domeniul de aplicare 23
2.2. Procedura de judecată 25
2.3. Durata procedurii 27
2.4. Calea de atac 27
2.5. Titlul executoriu 28
2.6. Reformarea Directivei 2000/35/CE. Intrarea în vigoare şi dispoziţiile Directivei 2011/7/UE 29
CAPITOLUL III. PROCEDURA OFERTEI DE PLATĂ 32
3.1. Domeniu de aplicare 32
3.2. Procedura ofertei reale 33
3.3. Acceptarea ofertei reale 34
3.4. Consemnarea sumei sau a bunului 35
3.5. Anularea ofertei reale, urmată de consemnaţiune 36
3.6. Oferta de plată în faţa instanţei 36
3.7. Radierea ipotecilor și incidența dispozițiilor Codului civil 37
CAPITOLUL IV. JURISPRUDENȚĂ ÎN MATERIA SOMAȚIEI ȘI OFERTEI DE PLATĂ 39
4.1. Obiectul analizei instanţei. Creanţă certă, lichidă, exigibilă 39
4.2. Imposibilitatea cercetării în fond a raporturilor juridice dintre părţile contractante 40
4.3. Îndeplinirea condiţiilor. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă rezultată din contract comercial 42
4.4. Îndeplinirea condiţiilor. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă în temeiul unui contract de vânzare-cumpărare. Livrare succesivă de bunuri 44
4.5. Îndeplinirea condiţiilor. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă în temeiul unui contract de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate 46
4.6. Îndeplinirea condiţiilor. Creanţă certă şi lichidă în temeiul unui contract autentic de împrumut 48
4.7. Îndeplinirea condiţiilor. Creanţă certă şi lichidă în temeiul unui contract de prestări servicii 49
4.8. Semnificaţia caracterului cert al creanţei. Excepţia neexecutării contractului 50
4.9. Creanţă necertă. Incertitudine în ceea ce priveşte titularul obligaţiei de plată 53
4.10. Creanţă necertă. Raportare la principiul relativităţii efectelor contractului 55
CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 62

 

 

Introducerea lucrării de licență

Uniformizarea legislației a fost intenţia Uniunii Europene atunci când a intervenit prin instrumentele proprii (Directiva 2000/35 privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale) pentru a asigura la nivelul pieţei interne condiţii prielnice unei concurenţe loiale între comercianţi.
Deşi Directiva a fost transpusă, în esenţa ei, în dreptul naţional prin O.U.G. nr. 119/2007, scopul uniformizării nu a fost aici atins. Dimpotrivă, „procedura simplificată a somației de plată” a generat în practica judecătorească soluţii dintre cele mai diverse. Şi aceasta nu pentru că dispoziţiile Directivei nu ar fi clare şi precise, ci pentru că integrarea acestor norme în sistemul nostru judiciar presupune apelul la numeroase alte instituţii de drept tradiţionale, încă neunitar interpretate de instanţele judecătoreşti.
În plus, cu toate că Directiva nu a impus implementarea unei proceduri anume pentru a i se asigura rezultatul scontat, legiuitorul român a ales să reglementeze o instituţie nouă – procedura somaţiei de plată – în contextul în care dreptul pozitiv cunoştea procedura somaţiei de plată. Lipsa oricărei precizări în legătură cu activitatea acestei din urmă norme juridice a sporit confuzia.
Oricum, lucrarea de faţă se doreşte a fi o prezentare a reglementării europene şi a interpretărilor date de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru aplicarea corectă a Directivei, ca şi a ultimelor tendinţe ale instanţelor naţionale în soluţionarea cererilor de „somației de plată” şi, în paralel, a cererilor de „somaţie de plată”. Am mai încercat și o sistematizare a regulilor de sesizare a instanţei judecătoreşti, procedura de soluţionare a cauzei în cele două faze – fond şi cerere în anulare, ca şi procedura obţinerii titlului executoriu.
Desigur, dat fiind momentul redactării acestei lucrări de licență – unul al multiplelor modificări legislative importante – o privire va fi aruncată şi instituţiilor incidente în materia ordonanţei şi somaţiei de plată din noul Cod civil, ca şi viitoarei reglementări a procedurilor simplificate – Titlul IX din Cartea a VI-a a noului Cod de procedură civilă.
Amploarea raporturilor juridice comerciale şi civile caracteristice unei economii de piaţă în dezvoltare reclamă crearea, din partea legiuitorului, a unor instrumente juridice noi adaptate comenzii sociale actuale, care să asigure fluiditatea circuitului economic şi o mai mare stabilitate a acestuia.
Astfel, se justifică apariţia, în planul legislativ, a unei noi proceduri de recuperare a creanţelor, care să fie caracterizată prin simplitate, eficienţă, celeritate şi lipsa avansării unor cheltuieli de judecată costisitoare, care să nu descurajeze creditorul în a apela la justiţie pentru realizarea creanţei sale.
Proceduri similare somaţiei de plată au fost legiferate şi în ţările cu tradiţie în economia de piaţă, cum ar fi Franţa, Italia, Portugalia, Austria, Brazilia etc.
Somaţia de plată este o procedură specială şi de urgenţă, ce constituie o alternativă la procedura de drept comun, prin care, un creditor, în vederea realizării cu celeritate a creanţei sale certe, lichide şi exigibile, constatată printr-un înscris ori determinată potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţile raportului juridic prin semnătură ori în alt mod admis de lege, acţionează în judecată pe debitorul unei obligaţii de plată a unor sume de bani, rezultată din executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii, pentru recuperarea acesteia, a dobânzilor, a majorărilor sau a penalităţilor datorate, ce vor fi actualizate în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective .
Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătura ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.
Prin art.83 din Legea nr.76/2012 de punere în aplicare a Noului Cod de procedura civilă se abrogă în mod integral atât Ordonanţa Guvernului nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată, cât şi Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.119/2007. Titlul IX din Cartea a VI-a a noului act normativ reglementează în continuare Procedura ordonanţei de plată, eliminând termenul de somație de plată.