Lucrare de diplomă: Persoana fizică autorizată

Cuprinsul lucrării de licență Persoana fizică autorizată

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. PROFESIONISTUL ȘI ÎNTREPRINDEREA 7
1.1. Aspecte generale 7
1.2. Noţiunea de profesionist 9
1.3. Noţiunea de întreprindere 14
1.4. Obligaţiile profesionale ale profesioniştilor 22
1.5. Limitele economice ale libertăţii comerţului 25
CAPITOLUL II. COMERCIANTUL PERSOANĂ FIZICĂ 33
2.1. Reglementarea legală a desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice 33
2.2. Formele în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice 34
2.3. Condiţiile legale ale desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice 37
2.4. Dihotomia profesionist – simplu particular 38
2.5. Înmatricularea și autorizarea funcționării persoanelor fizice 41
2.6. Insolvența în cazul profesionistului persoană fizică 43
2.7. Aspecte controversate în legătură cu veniturile obținute din cesiunea drepturilor de autor de către comercianții persoane fizice 45
CAPITOLUL III. REGIMUL JURIDIC AL PERSOANEI FIZICE AUTORIZATE 50
3.1. Capacitatea juridică a persoanei fizice autorizate 50
3.1.1. Noțiunea de capacitate juridică 50
3.1.2. Începutul capacităţii juridice 52
3.1.3. Încetarea capacităţii juridice 54
3.1.4. Declararea judecătorească a morţii 55
3.1.5. Noţiunea de incapacitate şi de incapabil 56
3.1.6. Capacitatea deplină de exerciţiu 58
3.1.7. Capacitatea juridică în cazul Persoanei Fizice Autorizate 59
3.2. Incompatibilităţi, decăderi, interdicţii 61
3.2.1. Incompatibilităţi 61
3.2.2. Decăderi 61
3.2.3. Interdicţii 62
3.3. Cetăţenia persoanei fizice autorizate 63
3.4. Activitatea economică desfăşurată de persoana fizică autorizată (PFA) 63
3.5. Forţa de muncă 64
3.6. Răspunderea persoanei fizice autorizate 65
3.7. Încetarea activităţii persoanei fizice autorizate 66
CONCLUZII 67
BIBLIOGRAFIE 70

 Introducerea lucrării de licență Persoana fizică autorizată

Referirile la comerciant din legile speciale trebuie înlocuite, aşa cum o impune art. 6 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, cu referirile la persoane supuse înregistrării în registrul comerţului. De aici concluzia că sfera conceptului clasic de comerciant, astfel cum acesta era reglementat în legi speciale, se lărgeşte cu persoanele fizice autorizate, întreprinzătorul individual sau cel familial, grupul de interese economice fără caracter comercial, societăţile civile cu personalitate juridică, alături, bineînţeles, de persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerţului (societăţi comerciale, regii autonome, organizaţii cooperatiste).

Un medic, un consultant fiscal, un evaluator etc. Sunt sau pot fi persoane fizice supuse înscrierii ori chiar înscrise în registrul comerţului, fără să fie implicit comercianţi (în sensul clasic al termenului) şi fără să fie titulari ai unei întreprinderi. Persoane fizice autorizate sunt, spre exemplu, taximetriştii, bloggerii, free-lanceri, cântăreţii, ziariştii şi cei care în general încasează venituri din cesiuni de drepturi de autor sau din prestări de servicii, mandat, agenţie, intermediere etc.

Pentru determinarea (identificarea) persoanelor fizice care pot fi calificate ca profesionişti-comercianţi trebuie să se aibă în vedere, într-o interpretare sistematică a normelor juridice, dispoziţiile cuprinse în art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, modificată, coroborat cu art. 6 alin. (1) din Legea nr. 71/2011[1] şi art. 1 din Legea nr. 26/1990[2] privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Aşadar, în cadrul acestui context legislativ, din categoria profesioniştilor-comercianţi fac parte: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală şi întreprinderea familială[3].

Regimul juridic al acestor categorii de profesionişti consideraţi comercianţi persoane fizice, potrivit exprimării legiuitorului din art. 6 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, modificată, „referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice… supuse înregistrării în registrul comerţului…” este stabilit prin O.U.G. nr. 44/2008[4] privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, modificată.

În aceste condiţii, cel puţin de ordin formal, ale obligaţiei înmatriculării în registrul comerţului, profesioniştii-comercianţi persoane fizice sunt: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală şi întreprinderea familială.

Persoana fizică autorizată poate desfășura o activitate economic, individual și independent, folosind, în principiu, forța de muncă și aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate angaja cu contract de muncă terțe persoane pentru desfășurarea activității pentru care a fost autorizată.

Am structurat această lucrare pe trei capitole. Primul este unul introductiv în care sunt prezentate principalele noutăți aduse de noul Cod civil și de noul Cod de procedură civilă în materia dreptului comercial. Sunt abordate aici aspecte legate de noțiunea de profesionist și de întreprindere, obligațiile profesionale ale profesioniștilor, limitele economice ale libertății comerțului, etc.

Cel de-al doilea capitol analizează profesionistul persoană fizică. Sunt prezentate formele în care persoanele fiice pot desfășura activități economice autorizate, aspecte legate de înregistrarea sau nu ca plătitor de TVA și aspecte legate de reorganizarea și falimentul comercianților persoane fizice.

Ultimul capitol analizează în detaliu Persoana fizică autorizată (PFA). Se pleacă de la înregistrarea și autorizarea acesteia, se continuă cu regimul juridic al acesteia și cu incompatibilitățile și se finalizează cu răspunderea PFA și încetarea activității acesteia. Sunt atinse și aspecte legate de cetățenie, forță de muncă și activitățile economice desfășurate.[1] Art. 6 alin. (1) din Lеgеa nr. 71/2011. „în cuprinsul actеlor normativе aplicabilе la data intrării în vigoarе a Codului civil, rеfеririlе la comеrcianţi sе considеră a fi făcutе la pеrsoanеlе fizicе sau, după caz, la pеrsoanеlе juridicе supusе înrеgistrării în rеgistrul comеrţului, potrivit prеvеdеrilor art. 1 din Lеgеa nr. 26/1990 privind rеgistrul comеrţului, rеpublicată, cu modificărilе şi complеtărilе ultеrioarе, prеcum şi cu cеlе adusе prin prеzеnta lеgе”.

[2] Art. 1 din Lеgеa nr. 26/1990. „înaintе dе încеpеrеa activităţii еconomicе, au obligaţia să cеară înmatricularеa sau, după caz, înrеgistrarеa în rеgistrul comеrţului următoarеlе pеrsoanе fizicе sau juridicе: pеrsoanеlе fizicе autorizatе, întrеprindеrilе individualе. şi întrеprindеrilе familialе, sociеtăţilе comеrcialе, companiilе naţionalе şi sociеtăţilе naţionalе, rеgiilе autonomе, grupurilе dе intеrеs еconomic, sociеtăţilе coopеrativе, organizaţiilе coopеratistе, sociеtăţilе еuropеnе, sociеtăţilе coopеrativе еuropеnе şi grupurilе еuropеnе dе intеrеs еconomic cu sеdiul principal în România, prеcum şi altе pеrsoanе fizicе şi juridicе prеvăzutе dе lеgе”.

[3] Pеntru mai multе dеtalii în acеst sеns a sе vеdеa Roxana Daniеla Păun, Drеptul afacеrilor – еdiția a III-a, Еditura Fundaţiеi România dе Mâinе, Bucurеşti, 2011, A.-T. Stoica, Tеză dе doctorat, ASЕ, Bucurеşti, 2010; Gh. Pipеrеa, Drеpt comеrcial. Întrеprindеrеa, Еd. C.H. Bеck, Bucurеşti, 2012, p. 80-87; St.D. Cărpеnaru, Tratat dе drеpt comеrcial român. Conform Noului Cod civil, Еd. Univеrsul Juridic, Bucurеşti, 2012, p. 37-40; V. Nеmеş, Drеpt comеrcial. Conform Noului Cod civil, Еd. Hamangiu, Bucurеşti, 2012, p. 26 şi urm.

[4] O.U.G. nr. 44/2008 (M.Of. nr. 328 din 25 apriliе 2008), modificată prin O.U.G. nr. 46/2011 (M.Of. nr. 350 din 19 mai 2011).