Lucrare de diplomă: Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

Cuprinsul lucrării de licență Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND IMPOZITAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE 6
1.1. Contribuabilii și sfera de cuprindere a impozitului 6
1.2. Categoriile de venituri impozabile. Venituri neimpozabile cu titlu general 8
1.3. Cotele de impozitare şi perioada impozabilă 11
1.4. Regimul deducerilor personale 11
CAPITOLUL II. REGULI SPECIFICE PENTRU DETERMINAREA IMPOZITULUI PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE 14
2.1. Reguli specifice privind impozitarea veniturilor din activităţi independente 14
2.2. Determinarea venitului net din drepturile de proprietate intelectuală prin deducerea unor cote forfetare de cheltuieli 25
2.3. Reguli specifice privind impozitarea veniturilor din salarii 28
2.4. Reguli specifice privind impunerea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor 30
2.5. Reguli specifice privind impunerea veniturilor din investiţii 32
2.6. Reguli specifice impozitării veniturilor din pensii 33
2.7. Reguli specifice impozitării veniturilor din activităţi agricole 35
2.8. Reguli specifice impozitării veniturilor din premii și jocuri de noroc 37
2.9. Reguli specifice privind impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 39
2.10. Reguli specifice privind impozitarea veniturilor din alte surse 46
CAPITOLUL III. ALTE REGULI PRIVIND IMPOZITAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE 50
3.1. Veniturilor net anual impozabil 50
3.2. Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică 57
3.3. Aspecte fiscale internaţionale 59
CAPITOLUL IV. JURISPRUDENȚĂ ÎN MATERIA IMPOZITULUI PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE. STUDII DE CAZ 61
4.1. Act administrativ fiscal. Impozit pe veniturile din transferul dreptului de proprietate. Partaj 61
4.2. Decizie privind impozitul pe venit. Comunicarea deciziei prin publicitate 63
4.3. Impozit pe venitul obţinut din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Situaţiile în care nu se datorează impozitul prevăzut la art. 77 alin. 1. Transmisiunea dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor cu titlu de moştenire. 65
CONCLUZII 71
BIBLIOGRAFIE 73

 

Introducerea lucrării de licență Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

Aprecierea globală, în vederea impozitării, a veniturilor obţinute de către persoanele fizice reprezintă o tendinţă clar evidenţiată în aproape toate statele lumii moderne. Se urmăreşte, de fapt, trecerea – treptată – la un mod diferit de prelevare către buget a unor venituri publice. Se poate observa, în acest sens, că în timp – din ce în ce mai multe venituri publice provin din impozite indirecte, ceea ce înseamnă că ponderea acestora în raport cu impozitele directe este tot mai mare. Concluzia la care au ajuns – se pare – specialiştii în finanţe şi fiscalitate este aceea că impozitarea indirectă este mai echitabilă şi mai puţin împovărătoare (ca sarcină fiscală pe umerii contribuabililor) decât impozitarea directă.

Într-un asemenea context general par fireşti şi căutările legiuitorului român de a găsi şi pune în aplicare un sistem flexibil, eficient şi deci perfecţionat de impunere a veniturilor persoanelor fizice.

Impozitul pe venit în țara noastră are o tradiție de aproape 90 de ani. Importanța acestui impozit a crescut odată cu modernizarea statului român contribuind astăzi într-un procent important la bugetul național. Aceste aspecte sunt cele care au stat la baza motivației alegerii acestei lucrări de licență.

Privind retrospectiv, putem observa evoluţia reglementărilor consacrate, în ţara noastră, modernizării sistemului de impozitare a veniturilor realizate de către persoanele fizice. Astfel, de la impunerea strict separată – pe cedule – a fiecărei categorii de venit obţinute, s-a trecut, treptat, la impunerea mai multor categorii laolaltă, ajungându-se (cu puţină vreme în urmă) la aprecierea globală – în vederea impunerii – a tuturor veniturilor persoanelor fizice. În fine, reglementarea în vigoare – Codul fiscal – a stopat de la 1 ianuarie 2005 acest proces evolutiv, instituind cota unică de impozitare asupra veniturilor persoanelor fizice, stabilită la un nivel redus (16%), considerându-se – probabil – că în această perioadă de tranziţie (prelungită) în care se află România este benefică o astfel de relaxare fiscală[1].

Pentru analizarea dispoziţiilor incidente în materia impozitării veniturilor persoanelor fizice în această lucrare de licență, vom urma structura Codului fiscal, analizând mai întâi dispoziţiile generale, iar apoi regulile de impozitare specifice pentru fiecare categorie de venituri. De asemenea, vom plasa expunerea noastră în cadrul unor reguli similare existente la nivel european şi vom prezenta, acolo unde este cazul, preocupările legiuitorului român pentru remanierea sau completarea unora dintre dispoziţiile Codului fiscal în vigoare.

 [1] Într-adеvăr, rеlaxarеa fiscală dеtеrminată dе impunеrеa printr-o cotă unică (şi rеdusă) a vеniturilor (inclusiv a profiturilor) еstе stimulativă atât pеntru pеrsoanеlе fizicе (carе sunt motivatе să câştigе tot mai mult prin muncă salariată, în condiţiilе în carе câştigurilе sunt mai puţin sеvеr impozitatе), cât şi pеntru pеrsoanеlе juridicе (carе – cu siguranţă – îşi vor mări nivеlul invеstiţiilor, ca urmarе a diminuării impozitării).