Lucrare de diplomă: Decăderea în dreptul civil

Introducerea lucrării de licență

 

Decăderea, o instituite nou reglementata în cuprinsul NCC. Art. 2545-2550. Decăderea reprezintă termenul stabilit de lege sau de părţi, înlăuntrul căruia trebuie exercitat un drept subiectiv sau trebuie săvârşit un act unilateral.

Din definiţia consacrată legislativ, în art.2545 NCC, expusă anterior, se desprind atât particularităţile termenului de decădere, cât şi consecinţele, sancţiunea neexercitarii potrivit legii a acestuia.

Comandă acum o lucrare originală!

Prin urmare, termenul de decădere poate fi stabilit prin lege sau prin voinţa părţilor.În cea de-a doua ipoteză, este important că părţile să stabilească un asemenea termen de decădere astfel încât să nu îngreuneze în mod excesiv exercitarea dreptului subiectiv sau săvârşirea actului de către partea interesată.

Caracterul imperativ al normelor care statuează posibilitatea stabilirii de către părţi a termenelor de decădere, cât şi limita acestora, este consacrat de asemenea legislativ, prin precizarea sancţiunii care ar interveni în ipoteza stabilirea unor termene de decădere care ar face dificil de exercitat dreptul subiectiv sau imposibilă săvârşirea actului unilateral şi anume: nulitatea absolută a clauzei respective.

Consecinţă neexercitarii dreptului subiectiv înlăuntrul termenului de decădere, aşa cum a fost el dimensionat prin lege sau voinţa părţilor, este pierderea dreptului însuşi sau, în cazul actelor unilaterale, împiedicarea săvârşirii lor.

În cazul instituirii, prin lege sau de către părţi, a unor termene în care trebuie exercitat un drept sau săvârşit un act, este imperios necesar a se preciza că el este un termen de decădere, în caz contrar, el va fi apreciat ca reprezentând un termen de prescripţie, fiind aplicabile regulile de la prescripţie.

O altă caracteristică a termenului de decădere este acea că nu este susceptibil nici de întrerupere şi nici de suspendare (prescripţia da), afară de incidenta a două situaţii, în care legea dispune suspendarea termenului de decădere, respectiv întreruperea acestuia. Este vorba despre cazul de forţă majoră care împiedică curgerea termenului de decădere, iar dacă acesta a început să curgă, el se suspendă, şi despre situaţia în care exercitarea dreptului presupune promovarea unei acţiuni în instanţă, împrejurare în care termenul se întrerupe.

Consecinţele suspendării sau întreruperii termenelor de decădere sunt similare cu cele de la instituţia prescripţiei, singurul element diferenţiator apare însă cu privire la împlinirea termenului de decădere după 5 zile de la dată când suspendarea a încetat.

Procedural, decăderea poate fi opusă de partea interesată numai în prima instanţă, prin întâmpinare sau cel mai târziu la primul termen de judecată în care părţile sunt legal citate.De asemenea, organul de jurisdicţie are obligaţia invocării şi aplicării din oficiu a decăderii, chiar şi în situaţia în care partea interesată nu o pune în discuţie.

Planul lucrării

 

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. TERMENUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 6
1.1. Noţiune și clasificare 6
1.2. Termenul general de prescripţie extinctivă 7
1.3. Termene speciale de prescripţie extinctivă 7
1.3.1. Termene speciale reglementate de noul Cod civil 8
1.3.2. Termene speciale reglementate de alte acte normative 17
1.4. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă 20
CAPITOLUL II. CURSUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 29
2.1. Începutul prescripţiei extinctive 29
2.1.1. Regula generală privind începutul prescripţiei extinctive 29
2.1.2. Reguli speciale privind începutul prescripţiei extinctive 30
2.2. Suspendarea prescripţiei extinctive 36
2.2.1. Noţiune şi justificare 36
2.2.2. Cauzele generale şi speciale de suspendare a cursului prescripţiei extinctive 36
2.2.3. Efectele suspendării cursului prescripţiei extinctive 45
2.2.4. Beneficiul suspendării prescripţiei şi extinderea efectului suspensiv 46
2.3. Întreruperea prescripției extinctive 47
2.3.2. Cauzele de întrerupere a cursului prescripţiei extinctive 48
3.3.3. Efectele întreruperii cursului prescripţiei extinctive 49
3.3.4. Beneficiul întreruperii prescripţiei şi extinderea efectului întreruptiv 51
3.3.5. Producerea efectelor întreruperii cursului prescripţiei extinctive 52
2.4. Împlinirea prescripţiei 53
CAPITOLUL III. REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE DECĂDERE 58
3.1. Noţiune și reglementare 58
3.2. Clasificarea și stabilirea termenelor de decădere 58
3.3. Domeniul de aplicare 59
3.4. Regimul juridic al termenelor de decădere 61
3.5. Invocarea şi efectele decăderii 62
CAPITOLUL IV. CALCULUL TERMENELOR 65
CONCLUZII 67
BIBLIOGRAFIE 69