Lucrare de diplomă: Convenția matrimonială

Cuprinsul lucrării de licență Convenția matrimonială

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONVENȚIA MATRIOMONIALĂ 6
1.1. Alegerea regimului matrimonial 6
1.2. Noțiunea de convenție matrimonială 6
1.3. Principiile convenției matrimoniale 7
1.3.1. Principiul libertăţii convenţiei matrimoniale 8
1.3.2. Principiul accesorialităţii convenţiei matrimoniale 9
1.3.3. Principul mutabilităţii convenţiei matrimoniale 10
1.4. Natura juridică și caracterele juridice ale convenției matrimoniale 12
1.4.1. Natura juridică a convenției matrimoniale 12
1.4.2. Caracterele juridice ale convenţiei matrimoniale. Precizări prealabile 12
1.4.3. Act complex 12
1.4.4. Act cauzal special 13
1.4.5. Act juridic personal 14
1.4.6. Act juridic solemn 14
1.4.7. Act juridic public 15
1.4.8. Act juridic susceptibil de modalităţii 16
1.4.9. Act juridic sinalagmatic 17
1.5. Aspecte de drept comparat 18
CAPITOLUL II. ÎNCHEIEREA, SIMULAȚIA ȘI OBIECTUL CONVENȚIEI MATRIMONIALE 20
2.1. Aspecte introductive 20
2.2. Încheierea convenției matrimoniale 21
2.3. Simulația convenției matrimoniale 25
2.4. Obiectul convenției matrimoniale 27
CAPITOLUL III. CLAUZA DE PRECIPUT, PUBLICITATEA ȘI INOPOZABILITATEA CONVENȚIEI MATRIMONIALE 28
3.1. Clauza de preciput 28
3.2. Publicitatea convenției matrimoniale 34
3.3. Inopozabilitatea convenției matrimoniale 36
CAPITOLUL IV. ÎNCHEIEREA CONVENȚIEI MATRIMONIALE DE CĂTRE MINOR. MODIFICAREA ȘI NULITATEA CONVENȚIEI MATRIMONIALE 38
4.1. Încheierea convenției matrimoniale de către minor 38
4.2. Modificarea convenției matrimoniale 38
4.2.1. Delimitări conceptuale 38
4.2.2. Modificarea convenţională a regimului matrimonial 39
4.3. Nulitatea convenției matrimoniale 40
CONCLUZII 43
BIBLIOGRAFIE 47

 

Introducerea lucrării de licență Convenția matrimonială

Regimurile matrimoniale produc același efect, indiferent de sorgintea lor concretă. Prin urmare, efectele convenţiei matrimoniale se vor concretiza într-un statut patrimonial de comunitate sau de separaţie ori mixt între soţi. Pot fi însă şi situaţii în care efectele convenţiei matrimoniale să fie diferite. Un astfel de exemplu l-ar constitui efectele unei convenţii matrimoniale prin care nu se stabileşte un regim matrimonial convenţional, ci soţii hotărăsc să li se aplice regimul matrimonial legal, ale cărui efecte se vor produce practic în virtutea legii, însă includ şi o clauză de preciput, a cărei aplicare va avea loc la decesul unuia dintre soți.

Ceea ce vom sublinia este faptul că, pe lângă efectele specifice şi esenţiale ale convenţiei matrimoniale, aceste convenţii mai produc şi alte tipuri de consecinţe. Aşadar, în primul rând, convenţia matrimonială produce şi efecte probatorii, datorită formalităţilor de publicitate pe care le presupune, ea fiind valorificată şi ca mijloc de probă cu privire la regimul matrimonial aplicabil soţilor sau al celorlalte acte pe care le poate îngloba, în al doilea rând, actele juridice cuprinse în convenţia matrimonială produc doar efectele lor specifice, iar anumitor clauze, cum ar fi: donaţii, clauze de atribuire de bunuri etc., le vor fi aplicabile regulile dreptului comun[1].

Celelalte acte juridice cuprinse în convenţia matrimonială (donaţii, clauze de atribuire) vor produce efectele specifice dreptului comun.

Efectele în timp ale convenţiei matrimoniale coincid cu întinderea în timp a regimului matrimonial.

Potrivit art. 330 alin. (2) NCC, „Convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei”, iar conform alin. (3) al aceluiaşi articol, „Convenţia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data încheierii ei”. De asemenea, conform art. 313 NCC, „(1) între soţi, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei. (2) Faţă de terţi, regimul matrimonial este opozabil de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, afară de cazul în care aceştia l-au cunoscut pe altă cale. (3) Neîndeplinirea formalităţilor de publicitate face ca soţii să fie consideraţi, în raport cu terţii de bună-credinţă, ca fiind căsătoriţi sub regimul matrimonial al comunităţii legale”. Tot astfel, potrivit art. 319 NCC, „(1) Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulităţii, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei. (2) în timpul căsătoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, în condiţiile legii”.

Din textele menţionate rezultă că trebuie să se facă distincţie între efectele convenţiei matrimoniale (regimul matrimonial) între soţi şi efectele faţă de terţi.

Convenţia matrimonială încheiată înainte de încheierea căsătoriei va produce efecte juridice între soţi de la data încheierii căsătoriei, iar faţă de terţi de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

Convenţia matrimonială încheiată pe parcursul existenţei căsătoriei produce efecte juridice de la data încheierii convenţiei.

Încetarea aplicării respectivului regim matrimonial va avea loc, între soţi, fie la data stabilită de părţi prin convenţia matrimonială care respectă formalităţile de publicitate prevăzute de lege, fie de la data introducerii cererii de divorţ ori de la data separării în fapt a soţilor, în condiţiile legii, fie de la data anulării ori constatării nulităţii căsătoriei, fie de la data încetării căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi, fie la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care a fost dispusă modificarea judiciară a regimului matrimonial. Acesta nu este însă şi momentul în care vor înceta efectele convenţiei matrimoniale, ele producându-se în continuare, până la terminarea lichidării regimului matrimonial aplicat. De asemenea, vor rămâne în vigoare unele prevederi care reprezintă alte acte juridice înglobate în acestea, care îşi pot produce efectele independent de regimul matrimonial aplicat.

Faţă de terţi, perioada producerii efectelor convenţiei matrimoniale este condiţionată de data la care se realizează formele de publicitate prevăzute de lege sau la care terţii au cunoscut-o pe altă cale; ideal ar fi ca aceste date să coincidă, astfel încât să nu existe perioade în care între soţi să se aplice convenţia matrimonială, iar faţă de terţi acestea să nu îşi găsească aplicare, consecinţa constând în aplicarea între soţi a unui regim matrimonial convenţional, iar faţă de terţi a regimului matrimonial legal. Totuşi, în noul Cod civil, legiuitorul român a găsit o soluţie pentru ca același regim matrimonial convenţional să îşi producă efectele în același timp, atât faţă de părţi, cât şi faţă de terţi, în situaţia în care terţii l-au cunoscut pe altă cale.

Ca efect al încetării regimului matrimonial, acesta va intra, în mod logic, în lichidare. Regulile de aplicat sunt cele convenţionale, stabilite de către părţi prin convenţia lor matrimonială, de exemplu, prin clauza de preciput, iar în situaţia în care soţii au omis să stipuleze asemenea clauze, se va aplica dreptul comun în materie.

Între soţi, modificarea produce efecte, în principiu, de la data încheierii convenţiei matrimoniale în forma autentică notarială.

Faţă de terţi, efectele se produc de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate.

În funcţie de întinderea sau amploarea modificărilor, rezultatul poate să fie o înlocuire a regimului matrimonial cu un altul sau modificarea regimului existent.[1] N. C. Aniței, op.cit., p. 121.