Lucrare de diplomă: Contractul de locațiune

Cuprinsul lucrării de licență Contractul de locațiune

Contractul de locațiune

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 6
1.1. Noţiunea şi caracterele sale juridice 6
1.2. Varietăţile contractului de locaţiune 8
1.3. Delimitarea contractului de locațiune de alte contracte 9
1.3.1. Delimitarea contractului de locaţiune de contractul de vânzare-cumpărare 9
1.3.2. Delimitarea contractului de locaţiune de dreptul de folosinţă al uzufructuarului 10
1.3.3. Delimitarea contractului de locaţiune de contractul de leasing 12
CAPITOLUL II. CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE 13
2.1. Capacitatea părţilor 14
2.2. Consimţământul părţilor 18
2.3. Obiectul contractului (bunul închiriat, preţul) 19
2.4. Cauza contractului 23
2.5. Condiţiile de formă 23
CAPITOLUL III. EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE 25
3.1 Obligaţiile locatorului 25
3.1.1 Obligaţia de a preda lucrul 25
3.1.2 Obligaţia efectuări reparaţiilor 27
3.1.3 Obligaţia garanţiei (garanţia convenţională) 30
3.2. Obligaţiile locatarului 42
3.2.1. Obligaţia de a întrebuinţa bunul că pe un bun propriu 43
3.2.2. Plata chiriei 47
3.2.3. Obligaţia de a restitui bunul 50
3.2.4. Apărarea contra uzurpărilor 52
CAPITOLUL IV. SUBLOCAŢIUNEA ŞI CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE 53
4.1. Sublocaţiunea 53
4.1.1. Noţiunea şi reglementările sublocaţiuni 53
4.1.2. Condiţiile sublocaţiuni 54
4.1.3. Efectele sublocaţiuni 55
4.2. Cesiunea 56
CAPITOLUL V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE LOCAŢIUNE 59
5.1. Cauzele încetării 59
5.2. Denunţarea unilaterală 59
5.3. Pieirea bunului 61
5.4. Desfacerea titlului locatorului 63
5.5. Înstrăinarea bunului 64
5.6. Expirarea termenului (tacita relocaţiune) 65
5.7. Rezilierea pentru neexecutare 68
CONCLUZII 71
BIBLIOGRAFIE 74

Introducerea lucrării de licență Contractul de locațiune

În Capitolul V din Titlul IX destinat contractelor speciale, noul Cod civil reglementează locaţiunea bunurilor mobile şi imobile destinate închirierii, precum şi locaţiunea bunurilor agricole, care poartă denumirea de arendare.

Dispoziţiile generale ale Secţiunii 1 din Capitolul V privind contractul de locaţiune sunt aplicabile, în mod corespunzător, închirierii locuinţelor şi arendării, dacă sunt compatibile cu regulile particulare pentru aceste contracte (art. 1778 C. civ.).

Contractul de închiriere a locuinţei constituie o varietate a contractului de locaţiune, al cărui obiect material îl constituie locuinţa.

Legea nr. 114/1996, principalul act normativ în această materie, care cuprinde reglementări speciale referitoare la închirierea locuinţelor în general şi la închirierea unor categorii speciale de locuinţe, se completează în temeiul art. 72 din Legea nr. 114/1996, cu dispoziţiile Codului civil referitoare la contractul de locaţiune, care reprezintă dreptul comun privind închirierea. De asemenea, Legea nr. 114/1996 se completează în temeiul art. 71 al acesteia, cu dispoziţiile din legile speciale, potrivit cărora locatorul sau chiriaşul beneficiază de drepturile mai favorabile celor prevăzute prin Legea nr. 114/1996 în materia raporturilor locative şi celor conexe acestora.

Noul Cod civil a abrogat parţial Legea nr. 114/1996 (art. 2133) şi a instituit în art. 1824-1835 câteva reguli particulare în materia închirierii locuinţelor.

O parte din aceste reguli particulare în materia închirierii locuinţei, respectiv art. 1824 şi art. 1828-1831 C. civ. Sunt aplicabile şi locaţiunii spaţiilor destinate exercitării activităţii unui profesionist, în temeiul art. 1778 alin. (3) C. civ.

Legea nr. 16/1994, care a dat o nouă reglementare contractului de arendare, prevăzut în vechiul Cod civil, ca varietate a contractului de locaţiune, a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011, de punere în aplicare a noului Cod civil.

Regulile particulare prevăzute de art. 1836-1850 C. civ. În materia arendării sunt completate cu normele de drept comun în materia locaţiunii, întrucât şi actualul Cod civil tratează arendarea ca o varietate a locaţiunii, în privinţa bunurilor agricole.

Dispoziţiile privind locaţiunea muncii şi serviciilor de cărăuşie, prevăzute de art. 1470 pct. 1 şi 2 C. civ. 1864 în Capitolul V „Despre locaţiunea lucrărilor” au fost abrogate, raporturile sociale de muncă ale salariaţilor fiind reglementate de Codul muncii şi alte acte normative speciale, în timp ce contractul de transport, cu o natură juridică proprie, a fost reglementat prin legi speciale, completate cu dispoziţiile Codului civil (art. 1958), în măsura în care nu sunt aplicate practici statornicite de părţi ori uzanţe, formând obiectul unei ramuri distincte de drept – dreptul transporturilor.

Şi contractul de antrepriză încorporat la pct. 3 din art. 1470 C. civ. 1864 a căpătat o reglementare de sine stătătoare în Capitolul VI Secţiunea 1 din actualul Cod civil, distinctă de contractul de locaţiune – cu reglementări speciale în Secţiunea 2, privind lucrările de construcţii.