Lucrare de diplomă: Contractul de antrepriză

Cuprinsul lucrării de licență Contractul de antrepriză

Contractul de antrepriză

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CONTRACTELE PRIVIND ACTIVITATEA COMERCIALĂ 6
1.1. Noțiuni introductive 6
1.1.1. Considerații generale 6
1.1.2. Definiţia și caracteristicile contractelor privind activitatea comercială 7
1.1.3. Regimul juridic al contractelor privind activitatea comercială 8
1.2. Regulile formării și executării contractelor privind activitatea comercială 9
1.2.1. Regulile formării contractelor privind activitatea comercială 9
1.2.2. Regulile generale ale încheierii contractelor privind activitatea comercială 14
CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ. ASPECTE GENERALE 27
2.1. Noțiune. Sediul materiei 27
2.2. Delimitarea de alte contracte 27
2.3. Trăsături caracteristice 29
2.4. Condiții de valabilitate 29
CAPITOLUL III. EFECTELE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ ȘI ÎNCETAREA ACESTUIA 31
3.1. Obligațiile antreprenorului 31
3.1.1. Obligaţia de informare a beneficiarului 31
3.1.2. Obligaţia de a executa lucrarea sau serviciul convenite la termen 32
3.1.3. Obligaţia de a-i permite beneficiarului controlul executării lucrării 32
3.1.4. Obligaţia de a preda lucrarea executată 32
3.1.5. Obligaţia de a garanta clientul pentru vicii ascunse şi pentru calităţile convenite ale lucrării 32
3.2. Obligațiile beneficiarului 47
3.2.1. Obligaţia de a lua măsurile necesare 47
3.2.2. Obligaţia de a plăti preţul convenit 48
3.2.3. Obligaţia de a recepţiona şi prelua lucrarea 48
3.2.4. Obligaţia de a ridica în termen bunurile 49
3.3. Încetarea contractului de antrepriză 49
CAPITOLUL IV. REGULI SPECIALE PRIVIND ANTREPRIZA ÎN CONSTRUCȚII 51
4.1. Noțiune. Reguli aplicabile 51
4.2. Subantrepriza 52
4.3. Răspunderea în antrepriza de construcții 53
4.4. Acțiunea directă a lucrătorilor 55
CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 61

Introducerea lucrării de licență Contractul de antrepriză

Motivul pentru care am ales această lucrare de licență a plecat de la faptul că dispoziţiile noului Cod civil referitoare la contractul de antrepriză aduc unele noutăţi faţă de principiile reglementate de Codul civil de la 1864, prin codificarea unor situaţii care, până în acest moment au format numai obiectul unor discuţii doctrinare sau probleme jurisprudenţiale.

Încă de la început este de menţionat faptul că în codul civil din 1864 nu a existat un capitol distinct în ceea ce priveşte reglementarea contractului de antrepriză. O definiţie al acestui contract găseam în art 1413 din cadrul Titlului VII care reglementa contratul de locaţiune.

Potrivit definiţiei date de art 1413 alin 5 antrepriza era definită ca fiind luarea săvârşirii unei lucrări drept un preţ determinat, când materialul se dă de acela pentru care se execută lucrarea. Erau făcute trimiteri şi la alte texte din codul civil, dar care în esenţă reglementau contractul de locaţiune, astfel că, în opina noastră, contractul de antrepriză nu avea o reglementare proprie.

Noul cod civil alocă un Capitol întreg pentru reglementarea contractului de antrepriză, astfel că elementele de noutate sunt numeroase. Totodată, pe lângă legiferarea unor reguli generale privind contractul de antrepriză, noul cod civil cuprinde reglementări specifice contractului de antrepriză de lucrări de construcţii. Sediul materiei, după noul cod civil, pentru reglementările generale este art. 1851 – 1873 iar prevederile exprese pentru contractul de antrepriză de lucrări este art 1874 – 1880 cod civil.

Spre deosebire de vechea definiţie, în noul cod civil contractul de antrepriză este definit ca fiind acel contract în baza căruia „antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preţ”.

Este definită şi noţiunea de contract de subantrepriză, potrivit căruia „antreprenorul poate încredinţa unuia sau mai multor subantreprenori executarea unor părţi ori elemente ale lucrării sau serviciilor, afară de cazul în care contractul de antrepriză a fost încheiat în considerarea persoanei sale”.

Noua reglementare defineşte preţul contractului de antrepriză mergând până la reglementarea situaţiei în care contractul nu conţine clauze referitoare la preţ.

Delimitarea antreprizei faţă de vânzare se face având în vedere voinţa părţilor cu privire la caracterul principal sau subsidiar al lucrărilor şi de asemenea se va ţine cont de valoarea bunurilor furnizate de către antreprenor. Totodată este reglementat şi momentul în care preţul devine exigibil, cazurile fiind prevăzute de art 1864 Cod civ. Sunt reglementate şi modalităţile de stabilire a preţului, şi anume raportat la valoarea lucrărilor sau preţul forfetar.

O reglementare ce constituie o noutate totală, şi care va avea un impact semnificativ asupra raporturilor părţilor din contract din punct de vedere practic şi cu implicaţii juridice majore, o reprezintă posibilitatea lucrătorilor de a promova acţiune directă împotriva beneficiarului în măsura în care aceştia nu sunt plătiţi de către prestator. Această nouă reglementare are implicaţii şi în domeniul dreptului muncii, având în vedere că lucrătorii care au raporturi de muncă cu prestatorul, pot solicita achitarea contravalorii prestaţiilor – care sunt drepturi salariale – de la o terţă persoană care nu are calitatea de angajat.

Pe lângă această prezentare sumară, mai sunt și alte noutăți aduse de noul Cod civil. Acestea vor fi prezentate în detaliu pe parcursul lucrării de licență. Materialul l-am structurat pe patru capitole. Primul este unul introductiv – în care este realizată o prezentare generală a contractelor privind activitatea comercială. Cel de-al doilea capitol prezintă unele aspecte generale privind contractul de antrepriză. Al treilea capitol analizează efectele contractului de antrepriză și încetarea acestuia. Ultimul capitol abordează regulile speciale privind antrepriza în construcții.