Lucrare de diplomă: Analiza titlurilor comerciale de valoare

Cuprinsul lucrării de licență Analiza titlurilor comerciale de valoare

Analiza titlurilor comerciale de valoare

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA TITLURILOR DE VALOARE 6
1.1. Noţiunea şi caracteristicile titlurilor de valoare 6
1.2. Clasificarea titlurilor de valoare 6
1.3. Caracteristicile titlurilor de valoare 7
CAPITOLUL II. PRINCIPIILE TITLURILOR DE VALOARE. CADRUL JURIDIC ȘI EVOLUȚIA ACESTUIA 12
2.1. Principiile titlurilor de valoare 12
2.1.1. Principii generale de drept 12
2.1.2. Principii de drept civil 14
2.1.3. Principii de drept comercial 17
2.2. Evoluţia cadrului normativ în materia titlurilor de valoare 18
2.2.1. Cadrul juridic extern 18
2.2.2. Cadru juridic intern 19
2.3. Aspecte comune naturii juridice a titlurilor de valoare 22
2.3.1. Raportul juridic specific titlurilor de valoare 22
2.3.2. Consideraţii asupra prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod civil 26
CAPITOLUL III. CAMBIA ȘI BILETUL LA ORDIN 37
3.1. Noţiunea de cambie 37
3.2. Originea raportului juridic cambial 39
3.2.1. Subiecţii raportului cambial 40
3.2.2. Conţinutul şi obiectul raportului cambial 41
3.2.3. Relația dintre raportul cambial şi raportul fundamental 42
3.3. Incidenţa normelor de drept comun asupra caracteristicilor şi funcţiilor cambiei 44
3.4. Biletul la ordin. Aspecte generale 45
3.5. Consideraţii de drept comun asupra biletului la ordin 47
CAPITOLUL IV. CECUL 50
4.1. Consideraţii generale 50
4.2. Incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 287/2999 privind Noul Cod Civil 52
4.3. Elemente ce fundamentează natura juridică a cecului 52
4.3.1. Elemente de drept civil 52
4.3.2. Emiterea cecului fără existenţa disponibilului în cont 56
4.4. Caracterele cecului 60
4.4.1. Comercialitatea cecului 60
4.4.2. Cecul instrument de plată „la nevoie” (la prezentare) 61
CONCLUZII 62
BIBLIOGRAFIE 64

 

Introducerea lucrării de licență Analiza titlurilor comerciale de valoare

Bunurile realizate de comercianți au ca destinație satisfacerii trebuinţelor celor care au nevoie de ele. Prin intermediul schimbului, aceste bunuri trec, prin convertire în bani, de la producători la consumatori.

Diversitatea și complexitatea bunurilor care fac obiectul circulaţiei (bunuri mobile, imobile, corporale şi incorporale) conduce la o varietate a formelor juridice prin care se realizează circulaţia. O formă juridică modernă a circulaţiei bunurilor o constituie circulaţia înscrisurilor (titlurilor) care încorporează anumite valori patrimoniale[1]. Aceste valori circulă prin transmiterea înscrisurilor (titlurilor) care le reprezintă. În acest sens putem exemplifica prin: acţiunile şi obligaţiunile emise de societăţile pe acţiuni, cambia, cecul, conosamentul etc.

Instituţionalizarea circulaţiei titlurilor reprezintă una dintre cele mai importante contribuţii ale dreptului comercial la progresul activităţii comerciale moderne.[2] Pentru desemnarea titlurilor care încorporează anumite valori patrimoniale este folosită noţiunea generică de „titluri de credit” sau „titluri de valoare”[3]

Având în vedere că unele dintre aceste titluri nu implică în mod obligatoriu o creditare, unii autori mai corectă folosirea, ca noţiune de gen, a denumirii de titluri comerciale de valoare.[4] Dar, se impune folosirea noţiunii de titluri de credit, deoarece ea este adoptată de noul Cod civil.

Din cele prezentate mai sus rezultă că titlul de valoare (credit) definit „ca un înscris în temeiul căruia posesorul său legitim este îndrituit să exercite, la o dată determinată, dreptul arătat în înscris”[5] are o importanță deosebită în activitatea economică a comercianților. Acesta a fost și motivul alegerii acestei lucrări de licență. Materialul l-am structurat pe patru capitole. Primul este unul teoretic în care este prezentată noțiunea de titlu de valoare și este analizată pe scurt clasificarea acestor titluri.

Cel de-al doilea capitol este intitulat Principii ale titlurilor de valoare. Evoluția cadrului normativ. Aici sunt abordate principiile titlurilor de valoare din punctul de vedere al dreptului civil și al dreptului comercial. Referitor la cadrul normativ, acesta este abordat pe două direcții: cadrul juridic extern și cadrul juridic intern.

Al treilea capitol este destinat studiului Cambiei și a Biletului la ordin iar cel de-al patrulea capitol abordează Cecul ca titlu de valoare.[1] Cărpenaru S. D., Tratat de drept comercial român, ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 602

[2] Dumitrescu A. I., Titlurile de valoare. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă, ed. CH Beck, București, 2011, p. 14

[3] Noţiunea de titluri de credit este folosită în dreptul neolatin; noţiunea de „titluri de valoare” aparţine dreptului german (wertpapiere).

[4] Niță M., Titlurile de credit ca instrumente de plată, ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 53.

[5] Piperea Gh., Drept comercial. Vol. II, Curs Universitar, ed. CH Beck, București, 2009, p. 124.