Legislația Marii Britanii în materia criminalității informatice

Articolul „ Legislația Marii Britanii în materia criminalității informatice ” este parte a unei lucrări de licență.

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Criminalitatea informatică
Criminalitatea informatică în Marea Britanie – comandă lucrări de licență

În Marea Britanie în anul 1990 a fost aprobată Legea „Computer Misuse Act 1990”[1], aceasta fiind una dintre legile cele mai importante în domeniul criminalităţii informatice. Legea „Computer Misuse Act 1990” a fost creată pentru a preveni accesarea neautorizată la un sistem informatic şi de asemenea pentru a împiedica elementele infracţionale din societate să folosească computerul ca instrument în comiterea unor acte infracţionale sau să modifice neautorizat resursele unui sistem informatic. Această lege a fost modificată şi completată prin Legea „Police and Justice Act 2006”[2].

 Legea „Computer Misuse Act 1990” cuprinde în capitolul „Computer misuse offences” (Infracţiuni în legătură cu abuzurile asupra computerului) următoarele secţiuni:

  • Secţiunea 1 se referă la infracţiunile privind accesul neautorizat la resursele unui sistem informatic.
  • Secţiunea 2 se referă la infracţiunile privind accesul neautorizat la un sistem informatic cu scopul de a facilita comiterea de alte infracţiuni.
  • Secţiunea 3 se referă la infracţiunile privind modificarea rieautorizată a resurselor unui sistem informatic, săvârşite cu intenţia de:

–          a perturba funcţionarea unui sistem informatic;

–          a împiedica sau de a îngreuna accesul la datele sau la programele informatice aflate în computer;

–          a perturba funcţionarea unui asemenea program informatic sau de a afecta încrederea în orice astfel de date informatice;

–          a permite oricărora dintre lucrurile menţionate la paragrafele a)-c) să fie realizate.

  • Secţiunea 3A se referă la efectuarea, furnizarea sau obţinerea de articole în scopul utilizării acestora în infracţiuni în conformitate cu Secţiunea 1 sau Secţiunea 3.

O altă lege importantă în domeniul criminalităţii informatice este „Legea de Reglementare a Puterilor de Investigare 2000” (The Regulation of Investigatory Powers Act 2000)[3]. Aceasta fiind un act al Parlamentului Marii Britanii, reglementează competenţele organelor publice de a efectua activităţile de supraveghere şi de investigare, aceasta cuprinzând şi dispoziţii care se referă la interceptarea comunicaţiilor. Astfel, „Legea de Reglementare a Puterilor de Investigare 2000” reglementează interceptarea datelor de conţinut şi a datelor de acces la convorbiri. Regimul acestei legi nu este proiectat în special pentru a aborda activităţile acelora care interceptează convorbirile în sprijinul activităţilor ilegale; mai degrabă scopul său este de a controla practicile de interceptare ale agenţilor de punere în aplicare a legii şi folosirea materialelor interceptate ca probe.

Această lege consideră drept infracţiune, interceptarea unei convorbiri care este transmisă printr-un sistem public de telecomunicaţii fără un mandat eliberat de Secretarul de Stat, sau printr-un sistem privat de telecomunicaţii fără permisiunea responsabilului de sistem.

Principalele prevederi ale „Legii de Reglementare a Puterilor de Investigare 2000” sunt următoarele:[4]

–          permite anumitor organisme publice să solicite unui furnizor de servicii de Internet să furnizeze acces la comunicaţiile unui client în mod secret;

–          permite anumitor organisme publice monitorizarea activităţilor oamenilor pe Internet;

–          permite supravegherea în masă a comunicaţiilor în tranzit;

–          reglementează circumstanţele şi metodele prin care organismele publice pot efectua activităţile de monitorizare;

–          stabileşte un cadru legal pentru a permite autorităţilor publice să efectueze monitorizarea în conformitate cu respectarea drepturilor omului;

–          permite Secretarului de Stat de a emite un mandat de autorizare a interceptării în vederea examinării conţinutului comunicaţiilor în scopul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor.

O altă lege importantă în domeniul criminalităţii informatice, este „Legea privind protecţia datelor din anul 1998” (Data protection Act 1998) [5]. Această lege a urmărit să pună în aplicare prevederile Directivei 95/46/EC privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Potrivit acestei legi, dreptul de acces nu se aplică în legătură cu toate datele, ci doar în legătură cu datele personale, ale persoanei care solicită accesul. Datele personale sunt definite ca fiind date care se referă la o persoană în viaţă, care poate fi identificată pe baza acelor date sau prin acele date împreună cu alte date aflate în posesia responsabilului de date.[6] În general dacă informaţiile pot constitui date personale depinde de impactul asupra intimităţii personale, iar acesta va depinde de faptul, dacă informaţiile sunt semnificative din punct de vedere biografic în legătură cu o anumită persoană şi au drept ţintă această persoană. Dreptul de acces poate fi exercitat împotriva unui responsabil de date, acesta fiind o persoană care determină scopurile pentru care şi modul în care datele personale urmează să fie prelucrate. Există mai multe puncte de vedere în legătură cu domeniul de aplicare al acestui drept [7] . Unul este că dreptul de acces al subiectului este acordat indivizilor şi nu organizaţiilor.

Un alt punct de vedere este faptul că dreptul de acces al subiectului se referă doar la persoanele în viaţă, el nu conferă rudelor care trăiesc vreun drept de acces la informaţii despre indivizii decedaţi.

Un alt treilea punct de vedere este faptul că dreptul de acces la informaţii se extinde la responsabilii de date din sectorul public şi cel privat. Un al patrulea punct este faptul că există un număr de exceptări de la dreptul de acces al subiectului.

Tot în Marea Britanie mai există şi alte legi importante în domeniul criminalităţii informatice, cum ar fi, de exemplu:

–          Legea privind drepturile de autor, desene şi patente (Copyright, Designs and Patents Act 1988)[8];

–          Legea privind protecţia copiilor (Protection of Children Act 1978)[9];

–          Criminal Justice Act 1988[10];

–          The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003[11].

Marea Britanie a semnat Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică la data de 23.11.2001, dar încă nu a ratificat-o.[1] Cοmputеr Misusе Act 1990, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dipοnibilă pе sitе –ul http://daminda.cοm/dοwnlοads/CοmputеrMisusеAct.pdf, cοnsultat la 13.05.2013;

[2] Pοlicе and Justicе Act 2006, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dispοnibilă pе sitе-ul: http://www.lеgislatiοn.gοv.uk/ukpga/2006/48, cοnsultat la 13.05.2013;

[3]     Rеgulatiοn οf invеstigatοry Pοwеrs Act 2000, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dispοnibilă pе sitе-ul: http://www.lеgislatiοn.gοv.uk/ukpga/2000/23/cοntеnts, cοnsultat la 15.05.2013;

[4] Rеgulatiοn οf invеstigatοry Pοwеrs Act 2000, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dispοnibilă pе sitе-ul: http://www.lеgislatiοn.gοv.uk/ukpga/2000/23/cοntеnts, cοnsultat la 15.05.2013;

[5] Data Prοtеctiοn Act 1998, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dispοnibilă pе sitе-ul: http://www.lеgislatiοn.gοv.uk/ukpga/1998/29/data.pdf, cοnsultat la15.05.2013;

[6] Ibidеm;

[7] Chris Rееd, Jοhn Angеl, οp. cit., p. 508;

[8] Cοpyright, Dеsigns and Patеnts Act 1988, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dispοnibilă pе sitе-ul: http://www.lеgislatiοn.gοv.uk/ukpga/1988/48/cοntеnts, cοnsultat la15.05.2013;

[9] Prοtеctiοn οf Childrеn Act 1978, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dispοnibilă pе sitе-ul: http://www.lеgislatiοn.gοv.uk/ukpga/1978/37 , cοnsultat la15.05.2013;

[10] Criminal Justicе Act 1988, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dispοnibil pе sitе-ul: http://www.lеgislatiοn.gοv.uk/ukpga/1988/33/cοntеnts , cοnsultat la15.05.2013;

[11] Thе Privacy and Еlеctrοnic Cοmmunicatiοns (ЕC Dirеctivе) Rеgulatiοns 2003, Οfficе οf Public Sеctοr Infοrmatiοn, dispοnibil pе sitе-ul: http://www.lеgislatiοn.gοv.uk/uksi/2011/1208/madе , cοnsultat la15.05.2013;