Formele în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice

Articolul Formele în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice este parte a unei lucrări de licență.

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice în următoarele forme: individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; ca membru al unei întreprinderi familiale[1].

Persoană fizică autorizată. După cum am precizat în introducerea lucrării, persoana fizică poate desfăşura o activitate economică, individual şi independent, folosind, în principiu, forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată.[2]

Vom detalia acest tip de organizare a activității economice în capitolul III al acestei lucrări.

Persoana fizică, în calitate de întreprinzător, titular al unei întreprinderi individuale. Persoana fizică poate desfăşura o activitate economică, în calitate de întreprinzător, titular al unei întreprinderi individuale[3].

Prin întreprinzător, ordonanţa înţelege persoana fizică care organizează o întreprindere economică.

Întreprinderea economică, în sensul ordonanţei, este activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Întreprinderea individuală este întreprinderea organizată de un întreprinzător persoană fizică.

Potrivit ordonanţei, întreprinderea individuală este lipsită de personalitate juridică, iar întreprinzătorul, titular al întreprinderii individuale, are calitatea de comerciant persoană fizică (art. 22 şi 23 din ordonanţă).

Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii, întreprinzătorul, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă.[4]

Persoana fizică, titulara întreprinderii individuale, răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit şi, în completare, cu întregi patrimoniul său; în absenţa patrimoniului de afectaţiune, ea răspunde cu întregul său patrimoniu.

În caz de insolvenţă, persoana fizică, titulara întreprinderii individuale, va fi supusă procedurii insolvenţei.

Întreprinzătorul persoană fizică, titular al întreprinderii individuale îşi încetează activitatea, prin propria sa voinţă, deces şi în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990.

În cazul decesului, moştenitorii pot continua întreprinderea, dacă îşi manifestă voinţa în acest sens, printr-o declaraţie în formă autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii.

Persoana fizică, în calitate de membru al unei întreprinderi familiale. Persoana fizică poate desfăşura o activitate economică în cadrul unei întreprinderi familiale, în condiţiile ordonanţei.

Întreprinderea familială este o întreprindere economică constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.

Prin familie, în sensul ordonanţei, se înţelege soţul, soţia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv.

Întreprinderea familială este o întreprindere economică organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

Potrivit ordonanţei, întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat între membrii familiei, în forma scrisă. Condiţia formei scrise este cerută pentru validitatea acordului de constituire.

Acordul de constituire cuprinde: numele şi prenumele membrilor, reprezentantul întreprinderii familiale, data întocmirii acordului, participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere din întreprinderea familială. Lipsa elementelor menţionate atrage nulitatea absolută a acordului de constituire.

Potrivit ordonanţei, întreprinderea familială nu beneficiază de personalitate juridică, iar membrii întreprinderii familiale au calitatea de comerciant persoană fizică.

Fiind lipsită de personalitate juridică, întreprinderea familială nu are un patrimoniu propriu.

Prin acordul de constituire, membrii întreprinderii familiale pot prevedea constituirea unui patrimoniu de afectaţiune. Într-un atare caz, prin acordul de constituire sau printr-un act adiţional, trebuie precizate cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune.

Interesele întreprinderii familiale sunt gestionate de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire. Acesta acţionează în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată, semnat de toţi membrii întreprinderii, în condiţiile legii.

În privinţa actelor juridice încheiate de reprezentantul întreprinderii familiale, ordonanţa face o distincţie (art. 32 din ordonanţă).

Actele juridice privind gestiunea curentă se încheie de către reprezentant, fără a fi necesară vreo autorizare a membrilor.

Actele de dispoziţie asupra bunurilor afectate activităţii întreprinderii familiale se încheie cu acordul majorităţii simple a membrilor întreprinderii, cu condiţia ca această majoritate să includă şi acordul proprietarului bunului care face obiectul actului juridic.

Actele juridice prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de către reprezentant, fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului dobândit nu depăşeşte 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii familiale şi a sumelor de bani aflate la dispoziţia întreprinderii la data actului. Bunul dobândit aparţine membrilor în coproprietate potrivit cotelor stabilite în acordul de constituire.

Ordonanţa interzice întreprinderii familiale angajarea unor terţe persoane cu contract de muncă.

Pentru obligaţiile asumate prin actele juridice încheiate de reprezentant, în exploatarea întreprinderii, răspunderea aparţine membrilor întreprinderii familiale. Aceştia răspund solidar şi indivizibil cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare la împărţirea veniturilor stabilite în acordul de constituire. În absenţa patrimoniului de afectaţiune, membrii întreprinderii familiale răspund cu întregul lor patrimoniu.

Întreprinderea familială îşi încetează activitatea în condiţiile art. 33 şi 34 din ordonanţă.[1] Andrееa-Tеodora Stănеscu, Dеsfăşurarеa dе activităţi еconomicе în mod indеpеndеnt. Comparaţiе întrе formеlе dе organizarе rеglеmеntatе dе O.U.G. nr. 44/2008, în Curiеrul judiciar nr. 1/2011, p. 15 şi urm.

[2] Pеrsoana fizică autorizată poatе colabora cu altе pеrsoanе fizicе sau juridicе în condiţiilе art. 16 din ordonanţă.

[3]  Е. Lipcanu, Aspеctе privind rеgimul juridic al întrеprindеrii individualе şi familialе rеglеmеntatе dе O.U.G. nr. 44/2008 şi a Lеgii nr. 71/2011 în lumina noului Cod civil şi succintе aprеciеri în lеgătură cu dеmеrsul dе rеformarе a drеptului privat, în Drеptul nr. 11/2011, p. 52 şi urm.

[4] Pеntru еfеctuarеa unor activităţi еconomicе, întrеprinzătorul poatе colabora cu altе pеrsoanе fizicе sau juridicе, în condiţiilе art. 24 şi 25 din ordonanţă.