Lucrare de licență: Aspеctе tеοrеticе şi practicе privind dеlibеrarеa şi prοnunţarеa hοtărârilοr judеcătοrеşti

Introducere

 

Noul Cod de Procedură Civilă a intrat în vigoare pe, 15 februarie 2013, aducând câteva schimbări importante în privinţa modului de desfăşurare al proceselor civile. Nu toate prevederile din noul Cod de Procedură Civilă au intrat în vigoare la data sus-amintită, o parte dintre ele fiind amânate la propunerea Ministerului Justiţiei. Între prevederile care sunt aplicabile de la data de 15 .02.2013 se numără, spre exemplu, aceea care prevede că judecătorii vor stabili de la începutul procesului – data la care vor pronunţa o decizie.
Conform celor semnalate în doctrină , procesul deliberării în procesul civil nu ridică probleme deosebite în cazul judecătorului unic. În cazul în care completul de judecată este format din doi sau mai mulţi judecători, atunci când nu se poate atinge unanimitatea, pot apărea dificultăţi în legătură cu adoptarea deciziei finale.

Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta

Textul de lege permite existenţa a două opinii, dar nu mai multe. În aceste condiţii, în cazul în care judecătorii au mai mult de două opinii, judecătorii ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie.
În situaţia în care nu se poate atinge unanimitatea, textul legal impune luarea hotărârii cu majoritate, iar când majoritatea nu poate fi realizată, procesul se judecă în complet de divergenţă, după regulile art. 393 din noul Cod de procedură civilă (NCPC).
Secretul deliberării despre care face vorbire articolul 395 din NCPC, pe chestiuni ce nu ţin de fondul cauzei (admiterea sau nu a cererii de amânare, pronunţarea în cadrul şedinţei de judecată asupra unei excepţii sau asupra probatoriului), se realizează în mod uzual în şedinţă publică, deliberarea desfăşurându-se într-un mod „şoptit”, astfel încât să fie asigurat secretul deliberării. Această modalitate este, în mod indirect, prohibită de textul alin. (2) al art. 395 NCPC – la deliberare iau parte numai membrii completului în faţa cărora au avut loc dezbaterile – însă, pentru a asigura celeritatea judecăţii, această cutumă procesuală este foarte uzitată, completele de judecată în componenţa cărora intră mai mult de un judecător folosind-o în mod generalizat. Această practică este posibilă întrucât, în lipsa ei, s-ar ajunge la o fragmentare inutilă a judecăţii, situaţie contrară principiului celerităţii reglementat de art. 6 NCPC.
Conform art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, judecătorul este obligat să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor la care a participat, inclusiv după încetarea exercitării funcţiei.
Nesocotirea prevederilor alin. (2) teza I din art. 395 NCPC nu poate constitui un motiv întemeiat de apel sau de recurs, decât dacă partea nemulţumită dovedeşte existenţa unui prejudiciu în ceea ce o priveşte.
Ordinea în care membrii completului de judecată îşi exprimă opinia depinde de vechimea în funcţie. In aceste condiţii, se va pronunţa mai întâi judecătorul mai nou în funcţie, ultimul care se va pronunţa fiind preşedintele completului, indiferent dacă este mai nou sau nu în funcţie faţă de ceilalţi membrii de complet.
În baza principiului continuităţii completului de judecată, judecătorul care a participat la judecata cauzei va fi ţinut să se pronunţe, indiferent dacă nu mai este judecător al instanţei respective, aceasta în situaţia în care mai are calitatea de judecător. In ipoteza în care, din orice motiv, calitatea de judecător încetează sau este suspendată, cauza urmează a fi repusă pe rol.