Lucrare de licență: Acțiunea în revendicare imobiliară

 

Introducerea lucrării de licență Acțiunea în revendicare imobiliară

Ca orice drept subiectiv, dreptul de proprietate se bucură de protecţie juridică care se realizează printr-o diversitate de mijloace juridice, directe sau indirecte, reglementate de dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul administrativ.

Prin mijloace de drept civil, drepturile reale principale sunt apărate în mod direct, iar prin celelalte mijloace de drept se realizează o ocrotire indirectă. Mijloacele de apărare indirecte urmăresc realizarea altor scopuri şi numai în subsidiar se produce efectul apărării drepturilor reale.

Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta

Acţiunile petitorii sunt acele acţiuni reale prin care se solicită instan­ţei de judecată să se stabilească, în mod direct, că reclamantul este titu­larul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui bun. Redobândirea posesiei în urma admiterii acţiunii reclamantului este doar un efect accesoriu al admiterii acţiunii petitorii. Sunt incluse în categoria acţiunilor petitorii: acţiunea în revendicare; acţiunile confesorii; acţiunea în grăniţuire; acţiunea în prestaţie tabulară; acţiunile de carte funciară; acţiunile negatorii. Acţiunile petitorii aparţin exclusiv dreptului încălcat.

Acțiunea în revendicare este cea mai importantă acţiune petitorie, întrucât are ca obiect atât invocarea raportului juridic al dreptului de proprietate, cât şi asigurarea exerciţiului său, vizând în mod direct proprietatea în toată com­plexitatea sa. Prin intermediul său proprietarul îşi face cunoscut dreptul pe care îl are asupra bunului, rei vindicatio, se bazează pe existenţa dreptului de proprietate şi are ca scop obţinerea posesiunii.

Lucrarea de față, structurată pe trei capitole, își propune să realizeze o analiză detaliată a acțiunii în revendicare imobiliară din prisma noului Cod civil, dar și prin comparație cu vechile reglementări. Astfel, primul capitol este dedicat considerațiilor generale asupra acțiunii în revendicare, insistând asupra reglementării noțiunii, caracterelor juridice, precum și a condiţiilor de exercitare ale acesteia.

Capitolul al doilea cuprinde considerații generale privitoare la acțiunea în revendicare imobiliară, cu referire la proba dreptului de proprietate, noţiunea de „titlu” și termenul în care poate fi introdusă acţiunea în revendicare imobiliară.

Ultimul capitol aduce în discuție efectele acţiunii în revendicare imobiliară și anume, restituirea bunului, restituirea fructelor, problema cheltuielilor făcute de posesor cu bunul pe care este obligat să îl restituie și acţiunea în revendicare imobiliară în sistemul de publicitate imobiliară al cărţilor funciare, inclusiv în sistemul Legii nr. 7/1996.

Bibliografia Lucrării de licență Acțiunea în revendicare imobiliară

I. Tratate, cursuri
1. Adam, Ioan, Drept civil. Drepturile reale, Ed. C.H. Beck, București, 2005;
2. Bîrsan, Corneliu; Gaiţă, Maria; Pivniceru, Mona Maria., Drepturi reale, Institutul European, Iași, 1997;
3. Bîrsan, Corneliu, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2013;
4. Bîrsan, Corneliu ; Statescu, Constantin, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. Hamangiu, București, 2008
5. Boroi, Gabriel; Anghelescu, Carla Alexandra; Nazat, Bogdan., Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, București, 2013;
6. Chelaru, Eugen, Drept civil. Drepturi reale principale, ed. A IV-a, Ed. C.H. BECK, București, 2013
7. Ciobanu, Viorel Mihai; Boroi, Gabriel; Briciu, Traian Cornel, Drept procedual civil, ed. A V-a, Ed. C.H. BECK, București, 2011;
8. Florescu, Gabriela, Acțiunea în revendicare. Practică judiciară. Ed. A II-a, Ed. Hamangiu, București, 2011;
9. Guțan, Manuel, Drept privat roman, Ediția a III-a, Ed. Universul juridic, București, 2013;
10. Hamangiu, Constantin; Rosetti-Bălănescu, Ion; Băicoianu, Alexandru. Tratat de drept civil, vol. II, Ed. ALL BECK, Bu¬cureşti, 2002;
11. Hanga, Vladimir; Bob, Mircea Dan, Tratat de drept privat roman, ed. A IV-a, Ed. Universul juridic, 2011;
12. Emil Molcuț, Drept privat roman, Ed. Universul juridic, București, 2007;
13. Nicolae, Marian, Tratat de publicitate imobiliară, vol. I, ed. a 2-a, Ed. Universul juridic, București, 2011;
14. Pop, Liviu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1996;
15. Pop, Liviu.; Popa, Ionut Florin; Vidu, Steian Ioan., Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul juridic, București, 2012;
16. Popa, Eugenia., Acțiunea în revendicare, Ed. Lumina Lex, București, 2011;
17. Romoşan, I.P., Drept civil. Drepturi reale, Ed. Imprimeria de Vest, Oradea, 1996;
18. Spânu, Dan Ștefan, Drept civil. Drepturi reale principale. Conform noului Cod civil. Ediția a II-a, revăzută și adaugită, Ed. Universul Juridic, București, 2012;
19. Stoica, Valeriu, Drept civil. Drepturi reale pricipale, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013;
20. Stoicescu, Constantin, Curs elementar de drept roman, Ed. Universul juridic, București, 2009, p 59.

II. Studii, articole
1. Bodoașcă, Teodor, Opinii în legătură cu efectul constitutiv de drepturi reale imobiliare al înscrierilor în cartea funciară, în Dreptul nr. 8/2012;
2. Chirică Dan, Posibilitatea exercitării acţiunii în revendicare de către un singur coindivizar, în Dreptul, nr. 11/1998;
3. Chirică Dan, Regimul juridic al revendicărilorimobilelor preluate de statfără titlu de la suvdobânditorii care se prevalează de buna lor credință la data cumpărării, în Dreptul nr. 1/2002;
4. Daha, V., Furtună, C., Probleme de drept din deciziile civile ale Curţii de Apel Craiova pronunţate în anii 1998-1999, Fundaţia „Eugeniu Carada”, Craiova, 2000;
5. Coadă, Ioan , Natura juridică şi efectele certificatului de calitate de moştenitor în corelaţie cu măsurile reparatorii, reglementate de acte normative, în Dreptul nr. 9/2003;
6. Florescu, Gabriela, Înscrierile în cartea funciară în ,,Juridica” nr. 1/2000;
7. Nicolae, Marian, Uzucapiunea tabulară în noul Cod civil. Aspecte de drept material și de drept tranzitoriu, în Dreptul, nr. 3/2013;
8. Oprişan, Constantin, Acţiunile petitorii, în Dreptul, nr. 9-12/1990;
9. Perju, Pavel, Probleme de drept civil şi drept procesual civil din practica Curţii Supreme de justiţie, în Dreptul nr. 3/2002;
10. Popescu, Romeo; Dincă, Răzvan, Discuții cu privire la admisibilitatea acțiunii acțiunii în revendicarea adevăratului proprietar împotriva subdobânditorului de bună-credință al unui imobil, în Dreptul nr. 6/2001;
11. Sas, Remus, Din nou despre posibilitatea exercitării acțiunii în revendicare de către un singur coindivizar, în Dreptul nr. 9/2006;
12. Vasilescu, Paul, Privire asupra situaţiei juridice a vânzătorului de bunuri mobile, în Dreptul nr. 1/1999.
13. Văleanu, Cristina, Notă la sentinţa civilă nr. 12886 din 17 noiembrie 2003 a Judecătoriei laşi, în P.R. nr. 1/2005, p. 136-137.